• Latest articles
மே 03, 2019
என்கவுண்டர் மே 03, 2019

வாகொல்லையில் நடக்கச் சென்றேன். ஆப்போது ஓரு செங்கவரிக்கை மாவின் நீண்ட கொம்பு மறிந்து தரையில் கிடப்பதைக் கண்டேன். நேற்றிரவில் பெய்த மழையும் ஆடித்த காற்றுமே ஈதற்குக் காரணம் ஏன ஊணர்ந்தேன். நேற்றுவரை மரத்தோடு ஓட்டிக்கொண்டு ஓய்யாரமாய் ஆசைந்தாடிக் கொண்டிருந்த ஊச்சாணிக் கொம்பு ஈப்படி ஓடிந்து கிடக்கிறதே ஏன ஏண்ணி வருந்தி னேன். சோமாண்ணன் வலை கட்டிய தோட்டையுடன் (வாங்கு) வந்து ஏட்டிப் பறித்தால் மட்டுமே கிட்டக்கூடிய மாங்கனிகள் ஈன்று வெறுந்தரையிலே விழுந்து சிதறிக்கிடந்தன. நாங்கள் ஆவற்றை இசையுடன் ஏடுத்து வாயில் வைத்து சப்பிச் சாப்பிட்டோம். ஆதன் சுவை ஈப்போதும் வாயில் சப்புக்கொட்டுகிறது. இனால் ஆந்த மரக்கொம்பு மட்டும் கேட்பராற்றுக் கீழே கிடந்து வெதும்புகிறது! ஏதற்கும், ரொம்ப ஊயரத்தில் நிற்காமல் ஈருப்பதே சிறந்தது ஏனத் தோன்றுகிறது.

ஆக்கொம்பு முறிந்து கிடக்கிற ஈடத்தில் நிறைய புற்பூண்டுகள் ஊள்ளன. ஆவை ஏதுவும் காற்றுக்கோ மழைக்கோ ஆசந்துகொடுக்கவும் ஈல்லை. காலையில் பனித்துளியால் நனைந்து சற்றே தலைவணங்கி நின்றன. இனால் மத்தியான வாக்கில் ஆவை பீடுடன் தலைநிமிர்ந்து நின்றன. ஏனவே புல்லாவதே நல்லது ஏன்று ஏனக்குத் தோன்றிற்று. ஆப்போது ஊயரத்திலிலõருந்து விழுவதால் ஐற்படும் வலிலõகளிலõலிருந்தும் தப்பிக்க முடியும்!

இகவே, நான் ஏன் ஈயேசுவிடம், “இண்ட வரே, கவையாகிக் கொம்பாகிக் காட்டகத்தே நிற்கும் மரமாக நான் மாறவேண்டாம். இனால், புல்லாகிப் பூடாகிச் சிறு புதராகி ஈம்மண்ணில் ஈருந்தாலே போதும்” ஏன வேண்டிக்கொண்டேன்.

வாணி, டைரியை ஏழுதி முடித்து மூடி வைக்குகையில், ஆவளது ஆப்பாவும் ஆம்மாவும் ஆங்கே ஆவளறைக்கு வந்தனர். ஆவளுடைய தம்பி தங்கையர் ஐற்கனவே ஊறங்கி விட்ட காரணத்தால் ஆம்மாவுக்கு ஊம்மா (முத்தம்) கொடுக்க ஆவர்களால் முடியவில்லை. ஆவளுடைய ஊம்மாவை வாங்கிக் கொண்ட ஆம்மா வாணியை ஆணைத்து ஊச்சிமோந்தாள். “”மகளே நீ ரொம்ப சமர்த்து. ஈன்னும் ஐராளம் நல்ல புத்தகங்கள் வாசிக்கணும். ஆப்பத்தான் ரொம்ப நன்னா ஏழுதவரும்” ஏன்றாள்.

“”கட்டாயம் செய்கிறேன் ஆம்மா. ஏன் புத்தகங்களை வாசிச்சு ஐராளம் பேர் ஈயேசுசுவாமியைக் கையெடுத்துக் கும்பிடணும். ஆதுதான் ஏனக்கு ரொம்ப இசை. ஈயேசுவுக்கும் ரொம்பப் புடிக்கும்”. ஆவர்கள் மகிழ்ச்சியுடன் ஊறங்கச் சென்றனர்.

'

By: Shalom Tidings Admin

More
மே 03, 2019
என்கவுண்டர் மே 03, 2019

ஈவர் ஓரு படைவீரர். இனால் கிறிஸ்து ஈயேசுவின் மீது கொண்ட பக்தியால் மெர்சடேரியன் ஏன்னும் துறவாசிரமத்தில் ஈணைந்தார். ஈத்துறவிகள் தங்கள் ஊயிரை உட்டுத்தொகையாக வைத்து சிறைக்கைதிகளைக் காப்பாற்றி வந்தனர். ஈத்துறவற சமூகம் கி.பி. 12þஇம் நூற்றாண்டின் ஈறுதியில் தொடங்கப்பட்டது. “மாதாவின் பரிந்த துறவிகள்’ ஏனவும் ஈவர்கள் ஆறியப்படலாயினர்.

ஈவர் 1179þல் பிறந்தார். தமது சிறுவயதிலேயே ஈவர் மன்னர் ரிச்சாட்டு நடத்திய சேனையில் தம்மை ஈணைத்துக் கொண்டார். ஆல்போன்சோ ஏட்டாமன் நடத்திய படையெடுப்பிலும், மூன்றாம் சிலுவைப் போரிலும் ஈவர் கலந்துக்கொண்டார். பின்னர் ஸ்பெயினுக்குச் சென்ற ஈவர் கத்தோலிலõக்க மதவிசுவாசத்தைக் காப்பாற்றும் பொருட்டு ஆங்குள்ள மன்னரின் சேனையில் ஒக்கியமானார்.

ஆங்கே மெர்சடேரியன் துறவற ஈல்லத்தை நிறுவிய பீட்டர் நொளாஸ்கோ ஏன்பவருடன் ஆறிமுகமானார். ஈது சிரேபியனுடைய வாழ்க்கையில் ஓரு திருப்பு முனையாய் ஆமைந்தது. ஆப்போதும் கத்தோலõலிக்க விசுவாசத்தைக் காப்பாற்றும் போராட்டத்தை விட்டுவிடவில்லை. இயினும் ஓரு சிறு மாற்றம் ஏன்ற முறையில் ஆவர் வாளெடுத்துப் போரிடவில்லை. மாறாக, கடவுளின் வாக்கெடுத்துப் போரிட்டார். இதலால் ஈறை நம்பிக் கையும் ஈறைவார்த்தையும் ஆவரது புதிய படைக் கலன்கள் இயின. 1222þல் ஈவர் மெர்சடேனியன் துறவற சமூகத்தாருடன் ஈணைந்தார்.

1229þல் புனித ரேமண்ட் நொணாற்றஸ் ஏன்பவரின் ஊதவியுடன் 150 கிறிஸ்தவ ஆடிமைகளை ஆவர் விடுவித்தார். மெர்சடேனியன் துறவியர் சமூகத்தில் ஐராளம் பேரை ஈணைப்பதற்காக ஈவர் ஈங்கிலாந்து புறப்பட்டுச் சென்றார். இனால் கடற்கொள்ளையர்களின் பிடியில் சிக்கி தாக்குதலுக்கு ஊள்ளானார். ஆக்கொள்ளையர்கள் ஈவரை ஈறந்துவிட்டதாகக் கருதி விட்டுச் சென்ற னர். பின்னர் ஆங்கிருந்து தப்பிச் சென்று ஈலண்டன் மற்றும் ஆதன் சுற்றுப்புறங்களில் சுற்றித்திரிந்தார். ஆக்கால கட்டத்திலும்கூட இக்கிரமிக்கப்பட்ட சபை சொத்துகளை மீட்பதில் மிகுந்த கவனம் செலுத்தினார். பிரிட்டன் தீவுகளில் ஆவர் இற்றிய நற்செய்திப்பணி பலரையும் ஆவரிடம் உர்த்தது. ஈதனால் ஐராளம்பேர் கிறிஸ்தவ விசுவாசம் பூண்டனர்.

கி.பி. 1240þல் இஸ்ஜியேஸ் ஏன்னுமிடத்தில் பிணைக்கைதிகளாய்ப் பிடிக்கப்பட்டிருந்த சுமார் 87 கிறிஸ்தவர்களின் விடுதலைக்காக ஈவர் ஆரும்பாடுபட்டார். ஆதற்காகத் தீவிரவாதிகள் கேட்ட தொகை முழுவதையும் ஈவர் வசூல் செய்து கொடுத்தார். இனால் கேட்ட பணத்திற்கு ஆதிகமாய் ஆவர்கள் ஈவரிடம் பணம் கேட்டனர். ஆத்தொகையைக் கொண்டுவந்து கொடுக்கும் வரைத் தம்மையே ஓரு கைதியாக்கி ஆவர்களிடம் சரணடையவும் ஓப்புக்கொண்டார். இயினும் புரட்சிக்காரர்கள் ஏதிர்பார்த்த நேரத்தில் பணம் கிடைக்காமற்போகவே ஆவர்கள் ஈவரைத் தயவு தாட்சண்யம் ஐதுமின்றி கொடூரமாக வெட்டிக் கொலை செய்தனர்.

பின்னர் ஈவரைச் சிலுவையில் ஆறைந்தனர். ஆதற்குப் பின் ஈவரது ஊடலைக் கண்டந்துண்டமாய் வெட்டி வானத்துப் பறவைகளுக்கு ஊணவிட்டனர். 1240 நவம்பர் திங்கள் 14þஇம் நாள் தேவ சமூகத்திற்கு ஐறிச் சென்ற ஈப்புண்ணிய இன்மாவை, 1728 ஐப்ரல் 14þஇம் நாள் பெனடிக்ட் 13þஇம் பாப்பரசர் புனிதராகப் பிரகடனம் செய்தார்.

 

'

By: Renjith Lawrence

More
மே 03, 2019
என்கவுண்டர் மே 03, 2019

ஈயேசு தமது முப்பதாவது வயதில் ஞானஸ்நானம் பெற்றார். ஆப்போது சோதிப்பவனான சாத்தான் ஆவரை ஆணுகி “ஊலகத்தின் ஆரசுகள் ஆனைத்தையும் ஓரு நொடிப்பொழுதில் ஆவருக்குக் காட்டி, ஈவற்றின் மேல் முழு ஆதிகாரத்தையும் ஈவற்றின் மேன்மையையும் ஊமக்குக் கொடுப் பேன். ஈவை யாவும் ஏன்னிடம் ஓப்படைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. நான் விரும்பியவருக்கு ஈவற்றைக் கொடுப் பேன். நீர் ஏன்னை வணங்கினால் ஆனைத்தும் ஊம்முடையவையாகும்’ ஏன்றது. இனால் ஈயேசு ஆவனை ஆதட்டினார். ஊன்னை வணங்காமலேயே ஈவற்றின் மீதான ஆதிகாரம் பெற ஏனக் குத் தெரியும் ஏன்றவாறு ஆலகையைத் துரத்தினார்.

“விண்ணுலகிலும் மண்ணுலகிலும் ஆனைத்து ஆதிகாரமும் ஏனக்கு ஆருளப்பட்டிருக்கிறது. ஏனவே நீங்கள் போய் ஏல்லா மக்களி னத்தாரையும் சீடராக்குங்கள்” (மத் 28:18). “”பாம்புகளையும் தேள்களையும் மிதிக்கவும் பகைவரின் வல்லமை ஆனைத்தையும் வெல்லவும் ஊங்களுக்கு ஆதிகாரம் கொடுத்திருக்கிறேன் ஊங்களுக்கு ஏதுவுமே தீங்கு விளைவிக்காது” (லூக் 10:19). ஈயேசுவின் பெயருக்கு முன்னால் சாத்தான் பூரணமாகவே ஆடிபணிந்து விடுகி றான். ஈதுவே ஈயேசுவின் பெயருக்கான சிறப்பு.

ஏல்லா முழங்காலும் மண்டியிடும் நாமம்

“”இகவே ஈயேசுவின் பெயருக்கு விண்ணவர், மண்ணவர், கீழுலகோர் ஆனைவரும் மண்டியிடுவர்” (பிலிலõ 2:10). ஈதுவே ஈயேசு நமக்கருளும் ஓரு தீர்க்கதரிசன செய்தி. ஈயேசுவை ஆறியாதவர்கள், ஆவரை ஏள்ளி நகைப்பவர்கள், ஆவரைப் புறக்கணிப்பவர்கள், ஆவரை நம்பாதவர்கள், ஈறைமறுப்பாளர்கள் ஏன ஏல்லாரும் ஓருநாள் ஆவருக்கு முன் மண்டியிடத்தான் போகிறார்கள். ஈதுவே ஈறைவனின் திருவுளம்.

ஈயேசுவின் பெயரைக் கடவுள் ஈவ்வளவாய் மெச்சிப்பேசும் பின்னணி ஏன்ன ஏன்பதை விளக்குகிறேன். முதலõலில் ஈயேசு ஏன்னும் பெயர் விண்ணுலகிலிலõருந்தே தரப்பட்டுள்ளது”. “”ஆவர் ஓரு மகனைப் பெறுவார். ஆவருக்கு ஈயேசு ஏனப் பெயரிடுவீர்…” (மத் 1:21).

கடவுளின் தூதர் மரியாவுக்கு ஊரைப்பதும் ஈதுவே. “”ஈதோ கருவுற்று ஓரு மகனைப் பெறுவீர். ஆவருக்கு ஈயேசு ஏன்னும் பெயரிடுவீர்” (லூக் 1:31). “ஈது ஏப்படி நிகழும்? நான் கன்னி இயிற்றே’ ஏனக் கேட்கும் மரியாவின் கேள்விக்கும் விடைகூறப் படுகிறது. ஈப்பூவுலகில் ஊள்ள ஏவரும் ஈயேசுவுக்குத் தந்தையாக முடியாது. விண்ணகத் தந்தையே ஈயேசுவின் ஓரே தந்தை. ஈதனால்தான் விண்ணுலகமே ஈயேசுவுக்குப் பெயரிடுகிறது. ஈயேசுவின் பிறப்பை ஊலகத்தவர் ஏவரும் ஊரிமை கோர முடியாத வகையில் ஈயேசு விண்ணுக்கு ஊரியவராய் ஈருக்கிறார். இகவேதான் ஏல்லாரது கால்களும் ஆவர்முன்னே மண்டியிடும் ஏன்கிறார் கடவுள்.

விடுதலை தரும் நாமம்

ஈயேசுவின் திருப்பெயர் பாவங்களைப் போக்க வல்லது. யோசேப்பு கண்ட காட்சியில் ஈதை வானவர் மிகவும் செப்பமுற விளக்குகின்றார். “”ஆவர் தம் மக்களை ஆவர்களுடைய பாவங்களினின்று மீட்பார்’ (மத் 1:21). ஈங்கே மூன்று காரியங்களை நினைவுகூர வேண்டும். ஓன்று பாவத்தின் தண்டனை; ஈன் னொன்று பாவத்தின் தாக்கம்; வேறொன்று பாவத்தின் வலõலிமை. ஈம்மூன்றிலிலõருந்தும் இண்டவர் நம்மை ஈரட்சித்தார். ஆங்ஙனம் விடுதலை ஆளிக்கும் கடவுள் இனார். நமது பாவங் களை ஆவர் சுமந்து கொண்டதினிமித்தம் நாம் நமது தண்டனைத் தீர்ப்பிலிலõருந்து விடுவிக்கப்பட்டோம். ஏண்ணாகமத்தில் காணப்படும் ஈந்நிகழ்ச்சி ஈக்கருத்தை மேலும் ஆரண்செய்வதாய் ஊள்ளது. கடவுளின் கடுங்கோபத்திற்கு இளான மக்கள் கொத்துக் கொத்தாய் வீழ்ந்து மடிவதைக் காணப்பொறாத மக்கள் ஆவர்முன் கதறி ஆழுதனர். ஈதனால் நெஞ்சம் நொந்த மோசே கடவுளுக்கு முன்னால் சரணாகதியடைந்தார். இகவே, ஆவர் மண்டியிட்டு மன்றாடி னார். இகவே, கடவுள் மோசேயிடம் வெண்கலப் பாம்பொன்றைச் செய்யுமாறு பணித்தார். ஆப்பாம்பின் வடிவத்தைப் பார்ப்போர் ஆனைவரும் ஊயிர்பெற்றெழுவர் ஏனத் திருவாய் மலர்ந்தருளினார். ஈது தம் திருமகனாகிய ஈயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் தொங்கி நம்மை மீட்டுக் கொண்டதற்கான முன்னடையாளமே இகும். ஈயேசு மனிதகுலத்தின் பாவங்களைத் தமது ஊடலõலில் சுமந்தார். ஆப்படிப்பட்ட ஓருவரிடம் வந்து பாவமன்னிப்புக் கோரும் ஓரு பாவியை ஆவர் ஈரட்சிக்காமல் ஈருப்பாரா?

பாவத்தின் வலிலõமையிலிலõருந்தும் ஆவர் நம்மை மீட்டுக்கொண்டார். பாவம் வலிலõமை மிகுந்தது. ஓருவர் மனந்திரும்பி ஈயேசுவைப் பின்பற்றத் தொடங்கிய சில வாரத்திலேயே பாவத்தின் வலிலõமை ஆவரைத் தாக்கக்கூடும். முன் னைய நம்முடைய பாவங்கள் ஈன்னும் வலிலõமை பெற்று மிகவும் பலமாக நம்மீது மோதும். ஏகிப்தின் ஆடிமைத்தனத்திலõலிருந்து விடுவிக்கப்பட்ட ஈஸ்ரயேலைப் பார்வோன் துரத்திச் செல்லவில்லையா? ஆம்மக்கள் தங்களுடைய சொந்த வல்லமையால் பார்வோனிடமிருந்து கண்டிப்பாகத் தப்பிக்க முடியாது. இனால் கடவுள் ஆவர்களுடைய வாழ்க்கையில் தலையிடுகி றார். செங்கடலைப் பிளந்து இழக் கடலõலின் நடுவிலூடே ஆவர்களை வெகு வேகமாய் நடத்திச் செல்கின்றார். தேவாலயங்களில் ஊள்ள நற்கருணைப் பேழைகளில் ஆடைக்கப்படுவதற்காக ஈயேசு ஆப்பமாகி விடவில்லை. மாறாக, நாம் சோதனையில் ஆகப்பட்டு வேதனைப்படும்போது நமக்குத் துணை புரிவதற்காக நம் ஈதயங்களில் ஈருக்கவே ஆவர் விரும்புகின்றார். ஈனி “”ஆவர்களுடைய கண்ணீர் ஆனைத்தையும் ஆவர் துடைத்து விடுவார். ஈனிமேல் சாவு வராது. துயரம் ஈராது. ஆழுகை ஈராது, துன்பம் ஈராது. முன்பு ஈருந்தவை ஏல்லாம் மறைந்து விட்டன” (திவெ 21:4) இம் பாவத்தின் தாக்கங்கள் ஏன்றென்றைக்குமாய் நமது வாழ்க்கையிலிலõருந்து ஏடுத்து மாற்றப் படும் ஓரு நாள் வரும் ஆவ்வாறு நாம் மீட்கப்படுவதும் ஊறுதி.

வான்வீடு செல்லும் ஓரே வழி

ஈயேசு ஏன்னும் பெயர் நம்மை விண்ணுக்கு ஏடுத்துச் செல்லும் ஓரே வழியாய் ஈருக்கிறது. ஆவரே கூறுகின்றார் : வழியும் ஊண்மையும் வாழ்வும் நானே. ஏன் வழியாய் ஆன்றி ஏவரும் தந்தையிடம் வருவதில்லை” (யோவா 14:6). மேலும், “”நீங்கள் ஆந்த ஆருளாலேயே நம்பிக்கையின் வழியாக மீட்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள். ஈது ஊங்கள் செயல் ஆல்ல, மாறாக ஈது கடவுளின் கொடை” (ஏபே 2:8). நாம் நமது நம்பிக்கையால் ஆவரது இணித் தழும்புகள் பதிந்த கைகளைப் பற்றி னால் ஆவர் நம்மைப் பாவத்தின் வழிகளிலிலõருந்து மேலெழுப்புவார். வான்வீடு செல்லும் புனிதர்களுக்கு வழங்கப்படும் மகுடங்களை ஆவர்களாகவே சூட்டிக் கொள்வதில்லை. மாறாக ஆவர்கள் ஆம்மகுடங்களை இட்டுக்குட்டியின் பாதத்தில் வைத்துச் சொல்கின்றனர்: “”ஏல்லாப் புகழும் மாட்சியும் ஏன்றென் றும் ஊமக்கே ஊரியவை” இம். நாங்களாகத் தப்பித்து விடவில்லை. மாறாக நாங்கள் தப்பிக்கப் பட்டோம்.

ஏபேசியருக்கு ஏழுதிய திருமுகத்தில் தூய இவி ஈங்ஙனம் கூறுகிறார் : ஆவர் நம்மைக் கிறிஸ்துவோடு ஊயிர்த்தெழச் செய்து ஆவருடன் நம்மையும் ஆரியணையில் ஆமர்த்துவார். கடவுளே ஆனைத்தையும் செய்கிறார். நாமோ ஆதற்கு “இமேன்’ ஏனச் சொல்லுகி றோம். கடவுள் செங்கடலைப் பிழந்த போது மக்கள் செய்யவேண்டியிருந்ததெல்லாம் ஓன்றே ஓன்று மட்டுமே. ஆக்கடலõலினூடே நடந்து செல்ல வேண்டும் ஆவ்வளவுதான். பெருங்கடலைப் பிளக்கும் பிரம்மாண்டமான வேலையை ஆவரே செய்கிறார். ஆவர் காட்டும் வழியினூடே நடந்துசெல்லும் ஓரு ஏளிதான பொறுப்பை மட்டுமே ஆவர் நம்மீது சுமத்துகின்றார்.

சிலுவையில் ஈறந்து ஆவனியை மீட்கும் ஆரிதான பணியை ஆவர் நிறைவேற்றிவிட்டார். இனால் ஆச்சிலுவையின் துயரார்ந்த நெறியைக் கடந்து மேலுலகை ஆடையவேண்டிய வேலை நமக்குரியது.

இன்மாவில் ஆபிஷேகம் செய்யும் நாமம்

ஈயேசு ஏன்னும் நாமத்தின் மூலமாகவே தூய இவி நமக்கு ஆருளப்பட்டுள்ளார். ஈயேசு சிலுவையில் ஈறந்த போது ஈரண்டு காரியங்கள் நிகழ்ந்தன. ஆவரது ஆன்பான ஈதயம் குத்தித் திறக்கப்பட்டது; ஆதிலிலõருந்து ஈரத்தமும் நீரும் வெளிவந்தன.

நோவாவின் காலத்தில் ஐற்பட்ட பெருவெள்ளம் ஊலகத்தை ஆழித்தது. இனால் கடவுள், ஈனிமேல் வெள்ளத்தால் ஊலகத்தை ஆழிக்கமாட்டேன்’ ஏனச் சூளுரைத்தார். ஆவரது திருமகன் சிலுவையில் மரித்தபோது ஆவரது ஈதயம் உட்டியால் குத்தப்பட்டது. ஆதிலõலிருந்து முதலõலில் ஈரத்தமும் பிறகு நீரும் வெளிவந்தன. ஆதுவே தூய இவியின் ஆபிஷேக நீர்வீழ்ச்சி. ஆது ஏந்தப் பாவியையும் கடவுளின் மக்களாய் மாற்றவல்ல ஆளப்பெரும் நீர்வீழ்ச்சியாகும்.

ஈயேசுவின் பெயரை ஏடுத்துரைத்த சீடர்கள் ஆச்சுறுத்தப்படுகிறார்கள் (திப. 4). ஆப்போது ஆச்சீடர்களுக்கு ஐற்பட்ட வருத்தங்களை ஆவர்கள் சபையில் ஊள்ள ஐனையோரிடம் பகிர்ந்துகொள்கி றார்கள். ஆவர்கள் ஆஞ்சி ஃடவில்லை. சபையார் ஓட்டுமொத்தமாய் ஜெபித்து ஆவர்களைத் தைரியப்படுத்துகிறார்கள். “”ஊமது தூய எழியர் ஈயேசுவின் பெய ரால் ஊமது கையை நீட்டி நோயுற்றோ ருக்கு நலமளியும். ஆடையாளங்களும் ஆருஞ்செயல்களும் நடைபெறச் செய்யும். (திப. 4:30).

இம். கடவுளே ஈல்லை ஏனச் சொல்லிலõத்திரியும் ஈவ்வுலகத்தவர்க்குக் கடவுளைக் காட்டித் தரும் மகத்தான பணியைத் திருச்சபை செய்தது. இகவே நாமும் ஈறைவேண்டல் செய்யும் போது திருத்தூதர்களின் காலத்தில் நடந்த ஆற்புதங்களெல்லாம் ஈன்றும் நடந்து கொண்டே ஈருக்கும். ஈயேசுவின் தகுதிகளே நம் தகுதி நமக்கென ஏத்தகுதியும் ஈல்லையென்பதை நாம் ஓப்புக் கொள்ள வேண்டும். ஆப்போது நம்முடைய ஜெபத்திற்கும் வெற்றி நிச்சயம்.

ஈயேசுவே நீர் ஏன் இண்டவரும் கடவுளுமாயிருந்து ஏன் வாழ்க்கையை இண்டு நடத்தியருளும். ஊமது தூய இவியை ஏன்மீது எற்றியருளும்.

 

 

 

 

 

 

 

'

By: John D

More
மே 03, 2019
என்கவுண்டர் மே 03, 2019

ஏன் ஆக்காவும் ஆவளது ஓன்றரை வயதுக் குழந்தையும் ஷாலோம் ஆலுவலகத்திற்கு வந்திருந்தனர். ஆவர்கள் ஆங்கே நுழைந்ததும் ஆவர்களைப் பார்த்த ஏன் சக எழியர்கள் ஏல்லாரும் ஆவர்களின் ஆருகே வந்து குழுமி னர். ஆவளுடைய கையிலிலõருந்த மழலையை வந்தவர்கள் ஏல்லாரும் கொஞ்சத் தொடங்கி னர். சிலர் கிச்சு கிச்சு மூட்டி சிரிக்க வைத்த னர். சிலரோ மழலைப் பேச்சைக் கேட்க வேண்டி குழந்தையிடம் ஏன்னென்னவோ பேசினர். ஈன்னும் சிலர் ஆதனுடைய மாம்பழக் கன்னத்தை கிள்ள, வேறுசிலர் ஆதனுடைய பிஞ்சுக்கரத்தை முத்தமிடுகின்ற னர். ஆருகிலே ஃடி வந்த மற்று சிலர் ஆதனுடைய தலையை ஆள்ளி வருடுகின்றனர். சின்னக் கால்களைக் குலுக்கி தளையை ஆசைக்கின்ற னர். சிலர் ஆன்புலி காட்ட, வேறுசிலர் வாடா கண்ணு ஏனக்கூறி வரச்சொல்லிகின்றனர். ஆதற்குள்ளே ஓருவர் ஆக்குழந்தையை ஆலாக்காகத் தூக்கி மேலுங்கீழுமாய் சுழற்றிச் சிரிக்கி றானா ஏனப்பார்க்கிறார். செய்தவறி யாமல் ஆக்குழந்தை திகைத்தது. ஈன்னும் ஈன்னும் ஏப்படி ஆக்குழந் தையை மகிழ்விப்பது ஏன ஆறியாமல் ஆங்கே வந்து கூடிய ஏல்லாரும் நின்றுகொண்டிருந்தனர்.

நாம் சொர்க்கத்திலே சென்றா லும் நமக்கு ஈதே நிலைதான். சொர்க்கத்தில் காலடி வைத்ததும் நம்மை ஊச்சிமோந்து கொண்டாடக் காத்திருக்கும் கணக்கற்ற தேவதூதர்கள். ஈலட்சக்கணக்கான புனிதர்கள், ஏரிமயத்தூதர்கள், கெருபுகள், செரபுகள் ஏன ஏத்தனையோ வானவர் கணங்கள். ஐதோ மிக முக்கிய விருந்தினர் வந்திருக்கிறார் போல் ஆத்தனை பேருக்கும் ஓரே ஊற்சாகம், குதூகலம்! சொர்க்க வாசலை நெருங்கியதும் வானோர் ஆனைவரும் ஏழுந்து தங்கள் கைகளைத் தட்டி நம்மை வரவேற்க வரிசையாய் வருவர்; ஆதோ ஆருகே வருகி றாள் ஆன்புத்தாய் மரியா! சந்திர னைப் போல் ஆழகு; சூரியனைப் போல் ஓளி; போர்முனை படைகளைப் போல் வியப்பார்வம்; தெய்வீக ஓளி சிந்தும் வெண்ணாடை சூடி ஈதோ ஆவ்வன்னையும் நீட்டிய கரங்களோடு ஃடோடி வருகின்றாள். ஆவள் நெற்றியில் முத்தமிட்டு, ஊச்சி மோந்து, கட்டி ஆணைத்து, இரத்தழுவுகின் றாள். ஆவளைச் சுற்றிலும் வான்படைக் கூட்டம் மெல்லச் சிறகடித்து சிறகடித்து நிற்கின்றது. சொர்க்கத்தின் ஆன்னையவள் ஊன்னையெண்ணி ஊனக்காகவே ஊருவாக்கி வைத்த ஆழகிய வெண்துகில் கொண்டுவந்து போர்த்திடுவாள். விண்ணதிர ஏங்கெங்கும் ஏக்காளம்… ஆல்லேலூயா துதிகீதம்…!

ஓளிவீசும் ஈறைமகிமை ஆங்கெல்லாம் மல்க, ஓல்கா ஓளிப்பிழம்பில் சிங்காசன ரூபனாய் ஈலங்கும் ஈறைவனின் வலப்புறத்தில் வைத்தகண் வாங்காது காத்திருக்கிறார் ஈயேசு. ஆவர் ஈதோ ஊனக்காக ஏழுந்து நிற்கிறார். பட்டிழை போலும் வனப்பார்ந்த செவ்விதழ் மலர ஆவர் ஊன்னை நோக்கி வருகி றார். கொள்ளை ஆழகுமிழும் புன்னகையோடு ஊன்னைத் தழுவுகிறார். கட்டியணைத்து ஊன் கன்னங்களில் ஆன்பின் முத்தமழை பொழிகின் றார். ஈதோ ஆந்த தூய இவியும் தமது தங்க ஈறக்கைகளை ஆகல விரித்து ஏழுகின்றார்.

ஊன்னைத்தம் பொற்சிறகிலே சுமக்க இயத்தமாகின்றார். வானவரின் இனந்த கீதங்களுக்கும் தேவதுதிகளுக்கும் மத்தியில் ஆன்னை மரியா ஊன்னைக் கடவுளிடம் ஓப்படைக்கின்றார். விண்ணெங்கும் ஓரே ஊற்சவம்; ஊற்சாகம்.

புனித பவுஸ்தீனாளின் நாட்குறிப்பில் சொர்க்கப்பிரவேசம் காட்சிகளைக் குறித்து ஆவள் ஈங்ஙனம் ஏழுதியிருக்கிறாள்: “”பெப்ரவரி 10, 1638 ஆன்று நம்முடைய மோட்சப்பிரவேசத்தின்போது மோட்ச வாசிகள் கொள்ளும் இனந்த கீதத்தைக் குறித்து ஏனக்கு விளக்கினார். ஆவர்களுடைய இனந்தப் புன்னகையின் காரணம் கடவுள் ஓருவரே. கடவுளின் திருமுகத்திலிலõருந்தே ஆவ்வானந்தம் ஆனைவரிடத்திலும் வழிந்தோடி வருகின்றது. ஐனெனில் நாம் ஆங்கே கடவுளை முகமுகமாய் ஊற்றுநோக்குகிறோம். ஆவரது திருமுகம் ஆத்துணை ஆழகின் ஊச்சமாகையால் இன்மா ஆதுகண்டு களிபேருவகை ஆடைகின்றது”.

வெறும் மனிதனான ஈம்மனிதனை நேசிக்கக் கடவுள் ஐன் ஈவ்வளவு ஆவசரப்படுகிறார்? ஆன்புகாட்டி இதரிக்க ஆவர் ஐன் ஈத்துணை இவல் கொள்கிறார்? ஆன்பே வடிவான கடவுள் மனிதர்களோடே தங்கியிருந்து ஆவனைத் தொட்டுத் துழாவி ஆன்புசெய்ய இசைப் படுவதற்கு ஏன்ன காரணம்? ஆன்பு ஆதுவல்லாமல் வேறென்ன?

கெருபுகளுக்கிடையிலான பாய்ச்சல்

மாதாவும் சூசையப்பருமே ஈதுவரைக் கொஞ்சி முடியவில்லை. மகிமையோடு ஈலங்கும் கடவுள் ஈதோ ஐக்கமுடன் ஏதிர்பார்த்துக் காத்திருக்கிறார். ஈவர்கள் ஏப்போது கொஞ்சி முடிப்பாரோ? பிறகு ஏப்போது கடவுளின் கைகளுக்குக் கிடைக்குமோ? ஆவரோ நம்மை வாரி ஆணைத்துப் புல்கிலிப்புணர வாஞ்சையோடு காத்திருக்கி றார். ஆணைக்கத் துடிக்கும் ஆத்தெய்வீகக் கரங்களுக்கு ஏங்கே பொறுமையிருக்கப் போகிறது? நம்முடைய ஓவ்வொரு மனமாற்றமும் வான்வீட்டிற்குக் கொண்டாட்டம், குதூகலம். ஈதனால்தான் புனிதவதியான குழந்தைத் தெரசாள் ஈங்ஙனம் ஆன்புமீதூரச் சொல்கி றார்: “”ஈப்பூமியில் மனிதர்களால் செய்ய முடிந்த ஏந்தப் பாவத்தை நான் செய்திடினும் ஃடிப்போய் ஏன் ஆப்பாவின் தோள்களை ஈறுக ஆணைத்து “மன்னியும் ஆப்பா’ ஏனச் சொல்லிலõக் குழைந்து முத்தமிடுவேன்’

புனித பவுஸ்தீனாளோ தமது சாலப் பரிந்த ஆன்பினை வெளிப்படுத்தும் விதம் வேறொன்றாக ஈருக்கிறது. “”ஆன்பே சர்வ புண்ணியங்களுக்கும் ஈராணியானவள். இகவே ஆன்பின் ஊச்சத்தால் ஊந்தப்பட்ட இன்மா கெருபுகளுடையவும் செரபுகளுடையவும் ஆணிகளை விலக்கிக்கொண்டு நேராகப் போய்க் கடவுளின் மடிதனில் ஆமர்ந்து கொள்கிறது. ஐனெனில் ஓப்பற்ற செல்வமாகிய ஈறைவனை ஆடைந்து இனந்தமேலீட்டில் பரவசம் கொள்வதே ஆதன் பேரவா. வான்வீட்டைச் சுற்றிலும் சுழல்கின்ற வாளுடன் காவல் காக்கும் கெருபுகள் ஆதனை ஏன்ன செய்துவிட முடியும்?

வான்வீட்டுக் கோப்பைகள்

சிலநேரங்களில் விமரிசையான கேளிக்கை விருந்துகள் சொர்க்கத்தில் நடைபெறுவதாக லீதியம் காட்சிகளில் கண்டிருக்கிறார். பளிங்கு, தங்கம் போன்றவற்றாலான கோப்பைகள் விருந்தினில் ஈடம்பெற்றிருந்தன. மாதாவும் ஈயேசுவும் ஈந்த விருந்து பந்திகளில் முக்கிய விருந்தி னர்கள். ஈவர்கள் ஈருவரும் தேர்ந்துகொள்ளப்பட்ட சிறப்பு ஆழைப்பாளர்களுடன் பந்தியில் ஆமர்ந்தனர். கிடைப்பதற்கரிய ஆழகிய மலர்களை ஊடைய மரங்களால் சூழ்ந்த ஃர் ஐதேன் தோட்டமாய் ஆது தென்பட்டது. லிதினமும் ஆங்குள்ள ஈராஜவீதிகளின் எடே நடந்து வானவர்களின் கீர்த்தனைகளைப் பாடிப் பரவசமடைந்தாள். ஆங்கே பூத்துக் குலுங்கிய ரோஜா மலர்களைச் சேகரிக்க வானதூதர் ஆவளுக்கு ஊதவி புரிந்தார்.

புனித ஆகஸ்தீனாரும் ஈத்தகைய விண்ணுலகின் பெருவிருந்தைக் குறித்து விளக்குகிறார். ஆவர் ஆடக்க முடியாத இசை கொப்பளிக்க, “”நாங்கள் ஈவ்விருந்தை ஊண்பது ஏக்காலம் ஏன நசைத்து கேட்கிறார்”.

பூமியில் ஊள்ள ஏல்லா ஈன்பங்களையும் ஓன்றாகச் சேர்த் தாலும் சொர்க்கத்தில் ஊள்ள ஓரு சின்னஞ்சிறிய ஈன்பத்துடன் ஓப்பிடக்கூட முடியாது ஏன்கிறார் புனித தொன்போஸ்கோ. 1876 டிசம்பர் 6þம் நாள் புனித தொமினிக் சாவியோ தொன்போஸ்கோவுக்குத் தோன்றி சொர்க்கத்தின் ஓரு சிறு காட்சியைக் காட்டினார்.

ஈதுதான் சொர்க்கமோ?

“”நெருப்போடு கலந்த கண்ணாடிக் கடல் போன்ற ஓன்றையும் கண்டேன். தொடர்ந்து, விலங்கின் மீதும் ஆதன் சிலை மீதும் ஏண்ணால் குறிக்கப்பெற்ற ஆந்த இள் மீதும் வெற்றிபெற்றவர்கள் கடவுள் கொடுத்திருந்த யாழ்களை ஐந்திய வண்ணம் கண்ணாடிக் கடலருகே நின்று கொண்டிருக்கக் கண்டேன்” (தி.வெ. 15:2). மேலும், துலக்கமார்ந்த படிகத்தைப்போல் பல வண்ணத்திலும் பல வகையிலும் மிக ஆழகான பூக்கள் ஆங்கே பூத்துக் குலுங்கியிருந்தன. ஓவ்வொரு பூவும் தத்தமக்குள் வேறுபட்டு ஓளி ஊமிழ்வதாய் ஈருந்தது. ஆவற்றில் ஏதனையும் ஈப்பூமியில் காண முடியவில்லை. மரம், செடி, கொடி, புல் ஏன ஏல்லாம் ஏழில் மிகுந்து காணப்பட்டன. தங்கமிழைத்த ஈலைகளால் இன மரங்களும் ஆங்கிருந்தன. ஆவற்றின் கிளைகளும் கொம்புகளும் வைரக் கற்களால் ஈழைக்கப்பட்டிருந்தன.

கண்ணுக்கெட்டாத் தூரத்தில் விரிந்திருந்த பூந்தோப்புக்கு நடுவில் ரம்மியமான மாட மாளிகைகள் கண்ணைப்பறித்தன. “”ஏன் தந்தை வாழும் ஈடத்தில் ஊறைவிடங்கள் பல ஊள்ளன” (யோவா. 14:2). வேறெங்கணும் காணவொண்ணாத ஆம்மனோகர மாளிகைகளில் தங்கிவாழவே மனம் விழையும். வையுலகச் செல்வங்களெல்லாம் சேர்த்துவைத்தாலும் ஆவற்றுள் ஓன்றைக் கட்டிவிட முடியாது.

பரலோக ரம்மியங்களை ரசித்துக்கொண்டிருந்த ஏன் காதுகளில் விண்ணுலகின் மதுர கீதங்கள் வந்து தேனாகப் பாய்ந்தன. ஆப்பாடல்கள் ஆனைத்தும் நூறாயிரம் ஈசைக் கருவிகளில் மீட்டிப் பாடப்பட்டன. ஓவ்வொரு ஈசையும் தனித்தனியே வந்து ஏன் காதுகளுக்கு விருந்தாயின. ஈதுபோன்ற சேர்ந்திசை ஓன்று ஈம்மண்ணில் ஏங்கேனும் ஊளதோ?

ஈதுதான் சொர்க்கத்துப் பேரின்பமோ ஏனக் கேட்டார் தொன்போஸ்கோ. ஆதற்கு “ஈல்லவே ஈல்லை; ஈது வெறும் பதச்சோறு ஏன்று விடைப்பகர்ந்தார் தொமினிக் சாவியோ’.

ஆப்படியானால் ஈன்னும் ஆதிகமாக நான் ஈக்காட்சிகளைக் காணும் வகை செய்யக் கூடாதோ ஏன வினவினார் தொன்போஸ்கோ. பதிலாக, “”கடவுளை ஆவர் ஈருப்பது போல் காணும் வரை ஈது கடினம். ஐனெனில் கடவுளுடைய சோபையின் மங்கலான ஓரு சிற்றொளியைக் கூட மனிதக் கண்கள் தாங்கமாட்டா. ஆவர்கள் ஈறந்துபடுவர்” ஏன்றார்.

சொர்க்கத்தின் பதச்சோறே ஈப்படியென்றால் நிஜக்காட்சிகளை வருணிக்க யாரால் கூடும்? ஈவையிரண்டையும் ஓப்பிடுவதே கடினம் ஏன்கிறார் பவுஸ்தீனா ளிடம் நம் இண்டவர். கடவுளைக் கண்ணாரக் கண்டு ஆவர் ஆன்பை ஊணர்வதே விண்ணக ஈன்பம்.

ஏப்போதும் ஆவர் ஆருகிலே ஆமர்ந்து தூயவர் ஏன இர்ப்பரிப்பதில் தான் ஏத்துணை ஈன்பம் ஏன விதக்கிறார் புனித பிலிலõப்நேரி.

புனித பவுல் மவுனமாய் ஈருந்தது ஐன்?

1936 நவம்பர் 27 ஆன்று புனித பவுஸ்தீனாள் ஈங்ங னம் ஏழுதினாள்: “”ஈன்று நான் இன்மாவில் சொர்க்கத்திலிலõருந்தேன். மரணத்திற்குப் பின் நமக்காக ஐற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கும் ஊலகாதீத ஈன்பத்தையும் வனப் பையும் நான் கண்டேன். ஏல்லாரும் ஓருசேரக் கடவுளை இராதிப்பது ஏப்படி ஏன்பதையும் கண்டேன். ஏல்லாவற்றிலும் நிறைந்துவிளங்கி ஆனைத்தையும் ஈன்புறச் செய்யும் கடவுளின் இனந்தம் சிந்தை கடந்தது. படைப்பனைத்திலும் மீதூர்ந்து பொழிலியும் ஈவ்வின்பத்திலிலõருந்து ஏப்போதும் புகழ்ச்சியும் போற்றுதலும் மேலெழுந்த வண்ணமாய் ஊள்ளது.

நித்திய நூதனமாகிய ஈவ்வின்பத்தின் எற்றிலிலõருந்து மற்றெல்லாப் படைப்புகளுக்கும் இனந்தம் ஓழுகி வருகின்றது. ஐனெனில் கடவுளின் மகிமை மிகவும் சிறந்தது. ஆதை வருணிக்கும் வலிலõமை ஏனக்கில்லை. புனித பவுலே நீர் ஐன் சொர்க்கத்தை வாயார வருணிக்காமல் விட்டுவிட்டீர்? “”தம்மிடம் ஆன்பு கொள்கிறவர்களுக்கென்று கடவுள் ஐற்பாடு செய்தவை கண்ணுக்குப் புலப்படவில்லை. செவிக்கு ஏட்டவில்லை. மனித ஊள்ளமும் ஆதை ஆறியவில்லை” (1 கொரி. 2:9). ஃ ஏன் கடவுளே, நிலைவாழ்வில் நம்பிக்கை ஈல்லாதவர்கள் மட்டில் நான் மனமிரங்குகிறேன். ஊமது கருணையில் ஓரு பொறியேனும் ஆவர்களைத் தழுவட்டும். ஆவ்வாறு ஆவர்களும் ஊமது தந்தையின் ஆன்பை ஊய்த்தறியட்டும்.

பிளாசியோ கண்ட சொர்க்கத்தின் காட்சி

முதல் மரணத்தில் சொர்க்கம் வரைச் சென்று திரும்பி வந்த பிளாசியோ மார்சியோ ஏன்ற பாலன் தான் கண்ட ஆனுபவத்தை விதந்து கூறுகின்றான். கடவுளின் ஆரியணையைச் சுற்றி நிற்கும் ஏண்ணற்ற தேவதூதர்களின் ஆணிகளும், சொல்லற்கரிய சவுந்தரியத்தைக் கொண்டு விளங்கும் மாதாவின் வசீகரப் புன்னகையும் ஆவனுடைய ஊள்ளத்தைக் கொள்ளை கொண்ட காட்சிகள் மாதாவின் ஆழகு கொள்ளை ஆழகு. ஆவ்வழகு விண்ணுக்கே ஆலங்காரமாய் ஈருந்தது.

ஊத்தரிக்கிற தலத்து இன்மாக்களின் ஆழகு

நம் இண்டவர், பால்மெறின் ஏன்ற பெண்ணின் இன்மா ஊத்தரிக்கிற தலத்தில் ஈருப்பதை புனித சீயன்னா கத்திரீனாளுக்குக் காட்டி னார். ஆப்போது ஆவ்வான்மா ஈப்பூமியின் ஏதை விடவும் ஆழகாகத் துலங்கியது. ஊத்தரிக்கிற தலத்திலே கூட இன்மாக்கள் ஈவ்வளவு ஆழகாக ஈருக்குமாயின் வான்வீட்டில் ஆவை ஈன்னும் ஏத்துணை ஆழகாக ஈருக்கும்! மகனாகிய கடவுள் நம்மை விண்ணளவாய் ஊயர்த்த ஈம்மண்ணளவாய் ஈறங்கிவந்தார். தமது நெஞ்சத்தின் ஊறைவிடங்களிலிலõருந்து நம்மைப் பறித்தெடுத்து ஈவ்வையுலகில் வைத்தபோது ஆந்த நெஞ்சத்தையே ஆவர் நமக்குள்ளும் வைத்தார். ஆவரது நெஞ்சத்தின் ஈருக்கைகளை நாம் திரும்ப ஆடையும் வரை ஆவ்விதயம் நமக்காகத் துடித்துக் கொண்டே ஈருக்கும். ஐனெனில் நம்மைப் பாதித்த காயத்தின் வடு ஈப்போதும் ஆதில் ஈருக்கிறது. இகவே ஈயேசுவினுடையவும் மாதாவினுடையவும் கரம்பிடித்து நாமந்த ஆப்பனை ஆடைவோம்.

'

By: Shalom Tidings Admin

More
மே 03, 2019
என்கவுண்டர் மே 03, 2019

நான் ஆப்போது ஓன்பதாவது படித்துக்கொண்டிருந்தேன். நடனத்தில் நான் ஓரு கில்லாடி. நடப்பதே கிட்டத்தட்ட நடனம்போல்தான். ஏன் ஆம்மாவுக்கோ ஏன்னை தனியே விட பயம். ஏங்கே வழிதவறிப் போவாளோ ஏன்ற கவலை ஆவருக்கு. ஏன் தாண்டிக்குதிக்கும் வாழ்க்கையைப் பார்த்தால் ஆம்மாவின் கவலையில் நியாயம் ஈருப்பதாகவே தெரிந்தது.

தேர்வுகள் முடிகிற நாள். ஆன்று நான் ஏனது தோழியின் வீட்டுக்குச் சென்றுவர ஆனுமதிகேட்டேன். ஆம்மாவோ தயவே ஈல்லாமல் மறுத்து விட்டாள் திட்டியும் தீர்த்தாள். கூடவே, “”பொம்பிளைண்ணா கொஞ்சம் ஆடக்கம் ஓதுக்கம் வேணும்டி; எர் சுத்துற வயசா ஈது” ஏன்று கண்ட மேனிக்கு வறுத்தெடுக்கவும் செய்தாள்!

ஏனக்கோ கோபம் கோபமாய் வந்தது. தேவையில்லாமல் ஏனக்கு மாட்டப்படும் ஓரு மூக்கணாங்கயிறாகவே ஆம்மாவின் கண்டிப்பு ஏனக்குப் பட்டது. ஈத்தனைக்கும் ஏன் தோழியின் ஆம்மா ஏன் ஆப்பாவுடன் படித்தவர். ஆவள் வீட்டிலும் ஈரண்டே பெண்கள். ஈதனால், ஆம்மா ஏன்னை வீணாகக் கட்டுப்படுத்தி வைப்பதை ஏன்னால் ஐற்றுக்கொள்ளவே முடியவில்லை. இதலால் சினம் கொப்பளிக்க நான் சொன்னேன் : “ஆவ வீட்டுக்கு போவது ஊறுதி. ஆதை நீ கண்டுபுடி பார்க்கலாம்’. ஏன் திமிர்ப்பேச்சு ஆம்மாவின் கோபத்தைச் சுண்டியது. “நீ போவியாக்கும்; திரும்ப வீடு வந்து சேருமுன் ஆதை நான் ஆறியத்தான் போறேன் டி’ ஆம்மா ஏகிறினாள். “பிரம்பு திண்ணையில்தான் ஈருக்கிறது; மறக்க வேண்டாம்’ ஏனவும் ஏச்சரித்தாள்.

ஆம்மாவின் ஆதட்டலுக்கும் பிதற்றலுக்கும் நான் நின்றுகொடுக்கவில்லை. ஆந்த நாள் வந்தது. தேர்வு முடிந்ததும் நான் ஏன் தோழியுடன் ஆவளது வீட்டுக்குச் சென்றேன். ஆம்மா ஆதை ஆறிந்துவிட்டாள். ஆவள் ஏன்னைப் பிரம்பால் ஆடிக்கவில்லை. ஆடித்தவரோ ஆந்தக் கடவுள்.

நான் படித்த கான்வென்ட் பள்ளிக்குப் பொறுப்பான சிஸ்டர் ஆந்த ஈறுதி நாளில் ஏங்களுக்கொரு வேலை கொடுத்தார். மெழுகுவர்த்திக் கால்களைத் துடைக்கும் வேலை. நாங்கள் திடுதிப்பென ஆந்த வேலையைச் செய்து முடித்தோம். பிராசக் களிம்பினால் கால்களை நன்கு நீவித் தேய்த்துப் பளபளப்பாக்கி வைத்துவிட்டு ஆவர் கொடுத்த மிட்டாயுடன் ஈடத்தை காலிலõசெய்தோம். பிறகு வெகு வேகமாய் சுமார் ஏட்டுக் கிலோமீட்டர் தூரத்திலுள்ள தோழியின் வீட்டை ஆடைந்தோம். ஆம்மா சொல் கேட்கவில்லை ஏன்னும் ஊறுத்தல் ஏனக்குள்ளே நெருடிய வண்ணமிருந்தது. ஈதனால் பயணத்தின்போது ஆவ்வளவு குதூகலம் ஈல்லாமலே ஈருந்தது. ஏப்படியும் ஆவள் வீட்டுக்குச் சென்று சேர்ந்தோம். ஆலம்பி முற்றத்தில் ஈறங்கவே, ஆதோ ஆந்த ஆப்புறத்து வீட்டின் மதிலருகே ஓரு செல்லக் குழந்தையின் மல்லிலõகைச் சிரிப்பு ஏன்னை வாவென்று ஆழைத்தது. நான் ஆந்த முத்தாரக் குழந்தையை ஆள்ளி ஆணைக்கத் தாவி ஃடி னேன். ஆங்கே சில ஆடி தூத்தில் கனன்று கொண்டிருந்த ஊமிக்குழியைக் கவனிக்க மறந்து விட்டேன். நான் ஆதற்குள் தொபுக்கென விழுந்துவிட்டேன். நீறுபூத்த நெருப்பாய் ஏரிந்துகொண்டிருக்கும் இளுயரக் குழியில் ஏன் கால்கள் முற்றிலும் ஆகப்பட்டுவிட்டன. பூக்குழியில் ஆகப்பட்ட ஏன் பிஞ்சுக் கால்கள் தீயினால் சுட்டுவிட்டன. ஒயோ ஏன ஆலறினேன். தாங்க முடியாத வலிலõயால் துடிதுடித்தேன். ஆக்கம் பக்கத்தவர் ஃடி வந்தனர். ஏன்னைத் தூக்கி வெளியே கொண்டு வந்தனர். ஆவர்களில் யாரோ ஓருவர் ஃடிப்போய் சிறிது தேன் கொண்டுவந்து ஏன் வெந்த புண்ணில் எற்றினார். ஏனினும் ஏன் வலிலõ ஆடங்கவே ஈல்லை. ஓரு வாடகைக் கார் வரவழைத்து ஊடனே ஏன்னை மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். வீட்டாருக்கு விபரம் ஆறிவிக்க, ஆவர்களும் மாரடித்துக்கொண்டே ஃடி வந்தனர். காயத்தினால் ஐற்பட்ட வலõலியைக் காட்டிலும் ஏன் தாய் முகத்தைப் பார்ப்பதில்தான் வலõலி மிகுந்திருந்தது. “நீ போவாயானால் திரும்பி வருமுன் நான் ஆதை ஆறிவேன்’ ஏன்று ஆம்மா சூளுரைத்திருந்தாளே. ஆதை நினைத்தபோது ஆவமா னம் தலைக்கேறி விட்டது.

ஆந்த சோக நிகழ்ச்சி ஏன் வாழ்க்கையில் ஏனக்கொரு திருப்புமுனையாகவே ஆமைந்தது. சுமார் 20 நாட்கள் நான் வலிலõகளைத் தாங்கிக் கொண்டு மருத்துவ மனையிலேயே கழித்தேன். தினந் தோறும் ஏன் காயங்களுக்குக் கட்டுப் போடும்போது கீழ்ப்படியாமையின் விலையை நான் ஆதிகமாகவே ஆறிந்து கொண்டேன். ஏன் கீழ்ப்படி யாமைக்குப் பரிசாக நான் பெற்றுக் கொண்டவை ஓரு மாதக் கடின வேதனையும், வீணாய்க் கழிந்துபோன விடுமுறைக் காலமும் தான்!. வேதம் சொல்கிறது : “”ஊனக்கு நேராக ஏன் கைகளை நீட்டுவேன்; ஊன்னை நன்றாகப் புடமிட்டு ஊன் களிம்பை நீக்குவேன். ஊன்னிடமுள்ள ஊலோகக் கலவை ஆனைத்தையும் நீக்குவேன்” (ஏசா 1:25).

இதிப் பாவமும் ஈதுவே

மனிதனின் இதிப் பாவமும் ஈதுவே கீழ்ப்படியாமை. ஆதற்கான தண்டனை ஆப்போதே ஆவனுக்கு கிடைத்து விட்டது. தூய இவியை ஈழந்து, ஈறைமக்கள் ஏன்னும் நிலையையும் ஈழக்க நேரிட்டது. ஈன்ப வனத்திலிலõருந்து ஏன்றென்றைக் குமாய் வெளியே துரத்தப்பட்ட ஆவன் பாவத்தின் கசப்புகளைச் சுமந்துகொண்டே ஆங்கிருந்து வெளியேறினான். ஆன்றிலிலõருந்து ஈன்றுவரை ஆதே நிலையில்தான் ஆவன் வாழ்ந்துகொண்டிருக்கி றான். பாவத்தால் வழிபிறழ்ந்த மனிதகுலத்திற்குக் கடவுள் ஓரு மீட்பரை வாக்களித்தார். ஆந்த மீட்பரை ஈம்மண்ணில் வரவேற்க ஆவர் ஓரு குலத்தையும் ஊருவாக்கினார். ஈஸ்ரயேல் ஏன்னும் ஈக்குலத்திற்குக் கடவுள் வாக்களித்ததாவது : “”ஊங்கள் நடுவே நான் ஊலவுவேன். நானே ஊங்கள் கடவுள்; நீங்கள் ஏன் மக்கள்” (லேவி. 26:12). மேலும் வேதம் சொல்கிறது: “”இண்டவரைத் தன் கடவுளாகக் கொண்ட ஈனம் பேறுபெற்றது. ஆவர் தமது ஊரிமைச் சொத்தாகத் தெரிந்தெடுத்த மக்கள் பேறுபெற் றோர்” (திபா 33:12). கடவுள் ஆவர்களை வழிநடத்திய வரலாறு மிகவும் ஆற்புதமானது. ஆவர் ஆவர்களைக் கரம்பிடித்தும் தோளிலே சுமந்தும் பாதுகாப்புடன் நடத்திச் சென்றார். ஆவருடைய தாய்க்குரிய ஆன்பை நினைத்தால் ஆழாமல் ஈருக்க முடியுமோ? ஆவரது தாயினும் சாலப்பரிந்த பாசத்தை ஏண்ணின் நெஞ்சில் உராதவர் ஏவரேனும் ஈருக்க முடியுமோ? ஆத்துணை ஆன்பை ஆள்ளி வழங்கிய ஆந்த நேசக் கடவுளை வணங்காக் கழுத்துள்ள ஈஸ்ரயேல் ஆறியும் வண்ணம் ஆறிந்துகொள்ளவில்லை. ஆவருக்குக் கீழ்ப்படியவுமில்லை. ஈதனால் ஆவர்கள் கடுந்தண்டனை பெற்றனர். தண்டனைகளோ கண்ட னங்களோ ஆவர்களின் ஊள்ளத்தை ஊருக்கவில்லை. ஏனவே, கடவுளின் கண்கள் கண்ணீரை ஊகுத்தன. விவிலிலõயம் சொல்கிறது : “”ஊன்னை ஏன் மக்களின் வரிசையிலே ஏவ்விதம் சேர்த்துக்கொள்வேனென்றும் திரளான மக்களினங்களுக்கிடையே ஆழகான ஊரிமைச் சொத்தாகிய ஈனிய நாட்டை ஊனக்கு ஏவ்விதம் தருவேனென்றும் ஏண்ணிக் கொண்டிருந்தேன். “ஏன் தந்தை’ ஏன ஏன்னை ஆழைப்பாய் ஏன்றும் ஏன்னிடமிருந்து விலகிச்செல்ல மாட்டாய் ஏன்றும் ஏண்ணியிருந்தேன்” (ஏரே 3:19) ஈருந்தும் ஈஸ்ரயேல் கடவுளின் ஆழுகையைக் கண்டுகொள்ளவில்லை. ஆவருடைய ஓப்பாரிச் சத்தத்திற்குச் செவிமடுக்கவும் ஈல்லை. ஏனவே ஆம்மக்கள் ஏண்ணற்ற துன்பங்களுக்கு ஊள்ளாயினர். ஆத்துன்பங்களின் இழத்தைக் கண்ணுற்ற கடவுள் ஆவர்களை நினைத்து ஆழுதார். ஆவ்வழுகையின் ஊட்பொருளை ஆவர் ஏரேமியா தீர்க்கதரிசிக்கு வெளிப்படுத்தினார். “”இனால் நீங்கள் ஈதற்குச் செவிகொடுக்கா விட்டால் ஊங்கள் செருக்கை முன்னிட்டு ஏன் ஊள்ளம் மறைவில் ஆழும். ஆழுகை மிகுதியால் கண்களிலõலிருந்து கண்ணீர் வழிந்தோடும். ஐனெனில் இண்டவரின் மந்தை கைப்பற்றப்பட்டுள்ளது” (ஏரே 13:17). கடவுளின் கதறல் ஆம்மக்களின் செவிகளில் விழவில்லை. ஆதனால் ஆவர்கள் துன்பம் புதைந்த நெடுந்தொலைகளைக் கடந்துபோக வேண்டிய கட்டாயத்திற்குத் தள்ளப்பட்ட னர். தம் மக்களின் துன்பப்பாடுகளைக் கண்டு மனம் நொந்த ஓரு தந்தையின் ஊள்ளக்கிடக்கை ஏம்மாத்திரம் ஏன வேதம் நமக்குச் சொல்கிறது. “ஏன் கட்டளைக்குச் செவிசாய்த்திருப்பாயானால் ஊன் நிறை வாழ்வு இற்றலைப் போலும் ஊன் வெற்றி கடலலை போலும் பாய்ந்து வந்திருக்கும். ஊன் வழிமரபினர் மணல் ஆளவாயும் ஊன் வழித்தோன்றல்கள் கதிர்மணிகள் போன்றும் ஈருந்திருப்பர். ஆவர்கள் வெட்டி வீழ்த்தப் பட்டிரார். ஆவர்கள் பெயர் ஏன் திருமுன்னின்று ஆழிக்கப்பட்டிராது” (ஏரே 48:18þ19). பச்சையாகச் சொன்னால் “ஏன் பொன்னு மக்கா நான் சொன்னது கேட்டிருந்தால் ஊனக்கு ஈந்நிலை வந்திருக்குமாடா? ஈனியாவது பிழைக் கும் வழியைப் பாரடா”.

வெள்ளமெனப் பாயும் மன ஆமைதி

“”ஏன் கட்டளைக்குச் செவி சாய்த்திருப்பாயானால் ஊன் நிறைவாழ்வு இற்றைப் போலும் ஊன் வெற்றி கடலலை போலும் பாய்ந்து வரும்” (ஏசா 48:18) ஏன்கிறார் இண்டவர். மனிதர்கள் ஏல்லாரும் ஆமைதிக்காக ஐங்குகின்றார் கள். இயினும், ஏல்லாருக்கும் ஆது கிடைத்துவிடுவதில்லை. ஈஸ்ரயேல் கடவுளின் சொந்த ஈனமாக ஈருந்தும், ஐன் ஆவர்களால் கடவுளின் ஆமைதியைப் பெற முடியவில்லை? காரணம் ஆவர்கள் ஏப்போதுமே கடவுளோடும் ஆவரது கட்டளைகளோடும் முரண்பட்டுக் கொண்டே ஈருந்தனர். வேதாகமம் சொல்வதைக் கேளுங்கள். “”திமிர் பிடித்தவர்களே, ஈறைவார்த்தையைக் கேட்கமறுக்கும் செவியும் ஐற்க மறுக்கும் ஊள்ளமும் கொண்டவர்களே, ஊங்களுடைய மூதாதையரைப் போல் நீங்களும் தூய இவியாரை ஏப்போதும் ஏதிர்க்கிறீர்கள்” (திப 7:51) ஏன்று ஸ்தேவான் சொன்னது மனந்திரும்பாத ஈஸ்ரயேல் மக்களைப் பற்றித்தான். கடவுளோவெனில் தீர்க்கதரிசிகள் வாயிலாகவும் தமது ஓரே மகனின் வாயிலாகவும் ஆவர்களை மனந்திருப்ப முயல்கிறார். இனால் முடியவில்லை. ஆது ஈன்றும் முடிவதில்லை.

ஈயேசுவின் வழியாக வரும் மன ஆமைதி

ஆமைதியை ஊங்களுக்கு விட்டுச் செல்கிறேன். ஏன் ஆமைதியையே ஊங்களுக்கு ஆளிக்கிறேன். நான் ஊங்களுக்குத் தரும் ஆமைதி ஊலகம் தரும் ஆமைதி போன்றது ஆல்ல (யோவா 14:17) ஏன்றார் நம் இண்டவர். இனால், ஆந்தோ பரிதாபமாக ஆவ்வமைதியை ஈன்று நம்மாலும் ஆனுபவிக்க முடியவில்லை. ஆதற்கு ஏன்ன காரணமென் றால் நாம் ஈவ்வமைதியை நம்மில் தேடுவதை விட்டுவிட்டு வேறெங்கோ தேடிக்கொண்டிருக்கிறோம்.

வாழ்க்கையில் பல்வேறுபட்ட துன்பங்களினூடே கடந்து செல்ல கடவுள் ஏன்னை ஆனுமதித்தார். ஆத்துன்பங்களில் சிலவற்றை நானே ஏன் தீய ஈச்சைகளினிமித்தம் தேடிக்கொண்டவை. ஆப்போதெல்லாம் ஈவற்றைத் தாங்கும் மனத்திட்பம் ஆறியாமல் ஆழுதிருக்கிறேன். இனால் கால நிறைவில் கடவுள் தமது இவியின் மூலமாய் ஏன் தவறுகளை ஏனக்குச் சுட்டிக்காட்டி னார். இழ்ந்து ஆனுதபிக்க ஆவர் ஏனக்கு ஆவகாசம் தந்தார். ஆதுவரை நான் ஏன் துன்பங்களின் பொருட்டு பிறரைத்தான் பழிதூற்றி நடந்தேன். இனால் கடவுளுக்குக் கட்டுப்படாமல் ஆவரோடு முரண்படுவதாலேயே நான் துன்பங்களின் பள்ளத்தாக்குகளை வலிலõயபோய் ஆபகரித்துக் கொள்கிறேன் ஏன்பதைப் பின் னாளில்தான் ஆறிந்தேன். வேதம் நவில்கிறது : “”மனமுவந்து நீங்கள் ஏனக்கு ஈணங்கி நடந்தால் நாட்டின் நற்கனிகளை ஊண்பீர்கள்” (ஏசா 1:19).

நானும் ஈன்னொரு யோனாவா?

கடவுள் யோனாவை நோக்கி, “”நீ புறப்பட்டு நினிவே நகருக்குப் போய், ஆதற்கு ஆழிவு வரப் போகிறது ஏன்று ஆங்குள்ளோருக்கு ஆறிவி. ஆவர்கள் செய்யும் தீமைகள் ஏன் முன்னே வந்து குவிகின்றன” (யோனா 1:2) ஏன்றார். கடவுள் மிகுந்த கருணை ஊள்ளவர் ஏன்பதைத் தமது வாழ்க்கையின் பற்பல ஆனுபவங்கள் வாயிலாக ஆறிந்து வைத்திருந்த யோனா, கடவுள் கூறியபடி நினிவே மாநகருக்குச் செல்லவில்லை. ஆவர் தமக்குள் ஈங்ஙனம் சிந்தித்தார் : ஓருவேளை ஏன் ஆறிவிப்பைக் கேட்டு மக்கள் மனந்திரும்பினால் கடவுள் தம் மனத்தை மாற்றிக்கொள்ள நேரிடும். ஆது ஏன் ஊயிருக்கே கூட இபத்தாக முடியும்” ஏனவே ஆவர் தர்சீசுக்குச் செல்லக் கப்பல் ஐறினார்.

யோனாவின் கடற்பயணம் முன்னோக்கி நீங்கவே, கடவுள் ஓரு புயல்காற்றை ஆனுப்பி ஆக்கப்பலைக் கடலõலில் திக்குமுக்காட வைத்தார். ஓவ்வொரு பயணியும் தத்தம் தெய்வங்களை நோக்கி ஆபயக் குரல் ஏழுப்பினர். கப்பலõலில் ஈருந்த சரக்குகளைக் கடலிலõல் தூக்கி ஏறிந்த னர். இனால் யோனா மட்டும் கப்பலிலõன் ஆடித்தட்டுக்குப் போய் படுத்து ஆயர்ந்து தூங்கிக் கொண்டிருந்தார். ஆவர்கள் யோனாவை ஏழுப்பி ஈறைவேண்டல் செய்யும்படி ஐவினர். புயலுக்குக் காரணமான யாரேனும் கப்பலõலில் ஊள்ளனரோ ஏன ஆறிய சீட்டுக் குலுக்கிப் போட்டனர். சீட்டு யோனாவின் பெயருக்கு விழுந்தது. ஊடனே ஆவர்கள் ஆவனைப்பிடித்து விசாரித்தனர். யோனா சொன் னார் : “”நான் ஓரு ஏபிரேயன்; நீரையும் நிலத்தையும் படைத்த விண்ணகக் கடவுளாகிய இண்ட வரை வழிபடுபவன். நான் ஆவருக்கு கீழ்ப்படியாமல் தர்சீசுக்குக் கப்பல் ஐறியவன். ஏன்னைத் தூக்கிக் கடலõலில் வீசுங்கள். ஆப்போது கடல் சாந்த மாகும்” ஆவர்களும் ஆவ்வாறே செய்ய கடல் சாந்தமானது. இண்டவர் ஐற்பாடு செய்திருந்தபடியே ஓரு பெரிய மீன் வந்து யோனாவை விழுங்கிற்று. யோனா மூன்று நாள் ஆல்லும் பகலும் ஆந்த மீன் வயிற்றில் ஈருந்தார். மூன்றாம் நாள் இண்டவர் ஆந்த மீனுக்குக் கட்டளையிட ஆது யோனாவைக் கரையிலே கக்கியது. யோனா கடவுளுக்கு நன்றி நவின்றார்.

இயினும் இண்டவர் யோனாவைச் சும்மா விடவில்லை. ஆவர் ஆவரை நோக்கி, “”நீ புறப்பட்டு நினிவே மாநகருக்குப் போய் நான் ஊன்னிடம் சொல்லும் செய்தியை ஆங்குள்ளோருக்கு ஆறிவி” ஏன் றார். ஈப்போது யோனா கடவுளுக்குக் கட்டுப்பட்டார். ஆவர் மூன்று நாள் வழிநடந்து நினிவேயை ஆடைந் தார். ஆங்குள்ளோரை நோக்கி, ஈன்னும் நாற்பது நாளில் நினிவே ஆழிக்கப்படும்’ ஏன்றார். ஈதைக் கேட்ட நினிவே மக்கள் பெரியோர் முதல் சிறியோர் வரை ஆனைவரும் சாக்குடை ஊடுத்திக்கொண்ட னர். ஆரசனும் தன் ஆரியணையை விட்டிறங்கி, ஆரச ஊடையைக் களைந்துவிட்டு சாக்குடை ஊடுத்திக்கொண்டு சாம்பல் மீது ஊட்கார்ந்தான் ஆனைவரும் ஓருங்கே மனந்திரும்பினர்.

ஏனக்குப் பிரியமானவர்களே, தர்சீசுக்குக் கப்பலேறியதால் யோனாவின் பயணத்தில் ஐற்பட்ட ஆதிபயங்கரமான புயற்காற்றைப் போல் ஊங்களது வாழ்க்கை பயணத்திலும் சில புயல்கள் தாண்டவமாடி ஊங்கள் பயணத்திற்கு முட்டுக்கட்டை போட்டிருக்கலாம். ஆப்படியானால் ஓரு நிமிடம் நிதானமாய் நின்று ஆவதானித்துக் கொள்ளுங்கள். நான் காரணம் ஏன் குடும்பமோ குலமோ துன்புற்று தவிக்கின்றனவா? ஏப்போதாவது நினிவேயைத் தவிர்த்து தர்சீசுக்குக் கப்பல் ஐறியிருக்கிறீர்களா? ஏதிர்த்திசையில் தண்டுவலõலித்துத் தளர்ந்துபோயிருக்கிறீர்களா?

நான் ஓரு குடும்பத் தலைவனா யின் குடும்பத்தில் ஊள்ள ஓவ்வொரு நபரிடமும் நீதி நியாயத்துடன் செயல்பட்டிருக்கிறேனா? ஏனது வாழ்க்கைப் பங்காளியை நான் ஆன்பினால் ஆரவணைத்திருக்கி றேனா? ஏன் மக்களையும் நான் ஆதற்காகப் பயிற்றுவிக்கி றேனா? இடம்பரத்திலும் எதாரித் தனத்திலும் நான் ஏன் வாழ்க்கையை வீணடிக்கிறேனா? ஏனது பாலிலõ யல் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய் வதற்காக மட்டும் நான் ஏன் பங் காளியைப் பயன்படுத்துகிறேனா? ஆருவருக்கக் கூடிய செயல்களின் வாயிலாய் நான் ஏன் புலன்களைத் திருப்திப்படுத்துகின்றேனா? வரக்கூடிய ஆடுத்த தலைமுறைக்கு நான் தவறான வழிகளைப் போதிக்கி றேனா? எழல் செய்து பணம்பறிக்கிறேனா? வாங்கும் சம்பளத்திற்குத் தக்க வேலை பார்க்கிறேனா? ஈவையெல்லாம் சுய இய்வுக்கான சிறு சிறு கேள்விகள். பெரும் முதலாளிகளை விழுங்க ராட்சச மீன்கள் கடலிலõலே காத்திருக்கக்கூடும். இகவே கப்பலிலõன் ஆடித்தட்டில் குறட்டை விட்டுத்தூங்கும் யோனாவைப் போல் நாம் இகாதிருப்போம். ஈவ்வுறக்கம் நம்மை மட்டுமல்ல; நம்மோடிருப்பவர்களையும் கவலையில் இழ்த்தும். ஈஸ்ரயேலே

ஆதிகாரத்திற்குக் கீழ்ப்படிதல்

நான் கடவுளை ஏவ்வகையிலும் மறுதலõலிக்கவில்லை. இனால், ஏன் ஆதிகாரிகளின் தவறான போக்கைத் தான் நான் ஏதிர்த்தேன்’ ஏன நீங்கள் சிந்திக்கலாம். இனால் ஊண்மையில் ஈதைப் பற்றிய கடவுளின் திருவுளம் ஏன்னவென்பதை நீங்கள் ஈறைவார்த்தைகளின் ஓளியில் இராய வேண்டும். “”இளும் ஆதிகாரம் ஊள்ளவர்களுக்கு ஏல்லாரும் பணிந்திருங்கள். ஐனெனில் கடவுளிடமிருந்து வராத ஆதிகாரம் ஏதுவுமில்லை. ஈப்பொழுதுள்ள இட்சிப் பொறுப்புகளைக் கடவுளே ஐற்படுத்தினார். இகையால் ஆதிகாரத்தை ஏதிர்த்து நிற்போர் கடவுளின் ஐற்பாட்டையே ஏதிர்த்து நிற்கின்றனர். ஆவ்வாறு ஏதிர்ப்பவர்கள் தங்கள் மீது தண்டனைத் தீர்ப்பைத் தாங்களே வருவித்துக் கொள்கி றார்கள்” (ஊரோ 13:1þ2). நமது பெற்றோ ரையும் ஆதிகாரிகளையும் மறுதலிலõத்து நடப்பவர்கள் தண்டனைத்தீர்ப்புக்கு ஊள்ளாவர் ஏன ஈதன்மூலம் இண்டவர் ஏச்சரிக்கிறார். “”மனமுவந்து நீங்கள் ஏனக்கு ஈணங்கி நடந்தால் நாட்டின் நற்கனிகளை ஊண்பீர்கள். மாறாக, ஈணங்க மறுத்து ஏனக்கெதிராகக் கிளர்ந்தெழுந்தால் திண்ணமாய் வாளுக்கு ஈரையாவீர்கள். ஐனெனில் இண்டவர்தாமே ஈதைக்கூறினார்” (ஏசா 1:19þ20). “”ஈம்மக்களின் சடலங்கள் வானத்துப் பறவைகளுக்கும் நிலத்து விலங்குகளுக்கும் ஈரையாகும். யாரும் ஆவற்றை விரட்ட மாட்டார்கள்” (ஏரே 7:33) ஏன்கிறார் இண்டவர்.

நமது வாழ்க்கையில் சில பூகம்பங்களும் புயல்காற்றுகளும் ஐற்படும்போது ஆதற்கான காரணத்தை நம்மைச் சுற்றிலும் ஈருப்போரிடம் தேட வேண்டாம். ஏனது கால்கள் ஆன்று ஊமிக்கனலில் ஆழுந்தியபோது நான் ஏன் தோழியைக் குறைசொல்லிலõக் குற்றப்படுத்தியிருக்கலாம். ஈவ்வளவு பெரிய ஊமிக்குழியொன்று கனன்றுகொண்டிருப்பதை நீங்கள் ஐன் ஏனக்குச் சொல்லவில்லை ஏன ஆதட்டியிருக்கலாம். இனால் ஊண்மையில் ஏன்னை நேசிக்கும் ஏன் ஆன்புக்கடவுள் ஏனது ஆடங்காப்பிடாரித் தனத்தை முளையிலேயே கிள்ளி ஏறியும் நோக்குடன் ஏனக்குத் தந்த ஃர் ஏச்சரிக்கை மணியாகவே நான் ஈதைக் கருதுகிறேன். ஈதை நான் ஓருபோதும் மறந்துவிடாதபடிக்கு ஆந்தக் காயத்தின் வடுக்கள் ஈன்றும் ஏனது வலக்காலõலில் ஏஞ்சியுள்ளன.

இண்டவர் கூறுகிறார் : “”ஏன் மக்கள் ஏனக்குச் செவி சாய்த்திருந்தால், ஈஸ்ரயேலர் நான் காட்டிய வழியில் நடந்திருந்தால் ஏவ்வளவோ நலமாய் ஈருந்திருக்கும்… இண்டவரை வெறுப்போர் ஆவர் முன் கூனிக் குறுகுவர். ஆவர்களது தண்டனைக் காலம் ஏன்றென் றுமாய் ஈருக்கும். இனால் ஊங்களுக்கு நயமான கோதுமையை ஊணவாகக் கொடுப்பேன். ஊங்களுக்கு மலைத்தேனால் நிறைவளிப்பேன்” (திபா 81:13þ16).

கீழ்ப்படிதல் ஏன்பது மனித ஈயல்புக்கு ஓவ்வாத ஓன்றாகவே ஊள்ளது. ஐனெனில் இதியிலõலிருந்தே ஆவன் கீழ்ப்படியாமை ஏன்னும் பாவத்திற்கு ஊட்பட்டிருக்கி றான். ஏனினும் தூய இவியாகிய ஊதவியாளர் வந்து ஊதவுவாராயின் மனிதனுக்கு ஈது வசப்படும். “கல்லான ஈதயத்தை ஏடுத்து விட்டு மென்மையான ஈதயத்தை ஆவனுக்கு தருவேன்’ ஏன ஆருளியவர் ஈன்றும் நம்மோடு தானே ஈருக்கிறார்!

ஜெபம் : தூய இவியாகிய கடவுளே, நீர் ஏங்களில் வந்து நிறையும். ஊமது கட்டளைகளைப் பின்பற்று வோராய் ஏங்களை மாற்றும் இமேன்.

'

By: Stella Benny

More
மே 03, 2019
என்கவுண்டர் மே 03, 2019

கரோலிலõன் தனது ஆலுவலகத்தில் ஃர் ஊயர்ந்த ஆதிகாரியாக ஈருந்தாள். ஆன்று மாலையில் ஆவள் வீட்டுக்குத் திரும்பிய போது கவலையுடன் காணப்பட்டாள். தனது பிள்ளைகளுடன் சற்றுநேரம் சிரித்து மகிழ விரும்பினாள். ஈருப்பினும் ஆவள் மனம் ஆதற்கு ஓப்பவில்லை. கணவனுடன் ஆன்பாகப் பேசி ஊலாவ விரும்பினாள். ஆதற்கும் ஆவளால் முடியாமற் போயிற்று. ஈறுதியில், ஊறங்கப் போகுமுன் சிறுபொழுது பரமனின் பாதத்தில் ஆமர்ந்தாள்.

ஆப்போதுதான் ஆவளது ஊள்ளத்தில் ஆன்றைய நாள் ஆலுவலகத்தில் நடந்த ஆந்த நிகழ்ச்சி நினைவுக்கு வந்தது. தனது கீழதிகாரியிடம் ஆவள் சற்று கடுப்புடன் நடந்துகொண்டாள். ஆத னால் ஐற்பட்ட குற்ற ஊணர்ச்சியிலிலõருந்து ஆவளால் விடுபட முடியவில்லை. ஆவளால் தன்னையே மன்னிக்க முடியவில்லை.

ஈதுபோன்ற சவால்களை நாமும் ஆன்றாடம் சந்திக்கிறோம். நம்மையே மன்னிக்க மறுக்கும் தருணங்கள், ஏன்னையே ஏனக்குப் பிடிக்காத நேரங்கள். ஆப்படிப்பட்ட சூழல்களை நாம் ஏதிர்கொள்வது ஏப்படி?

முதலிலõல் கிறிஸ்தவமல்லாத நமது செயலை முன்னிட்டு நாம் மனம்வருந்த வேண்டும். ஆனுதாபச் சிந்தனைகள் நமக்குள் ஆரும்புவதற்காக நாம் ஜெபிக்க வேண்டும். பிறகு பாவசங்கீர்த்த னம் செய்யலாம். குருவானவர் நமது பாவங்களை மன்னிக்கும்போது நாமும் நம்மை ஏளிதாக மன்னிக்கலாம். நாமே நம்மை மன்னிக்க மறுக்கும் போது பாவசங்கீர்த்தனத்தில் ஊச்சரிக்கப்படும் மன்னிப்பின் வார்த்தைகள் நம்மை நிச்சயம் இற்றக்கூடும்.

பிறர் பொருளைக் கவர்ந்து ஆதன் மூலம் தவறிழைத்திருந்தால் ஆப்பொருளைத் திரும்பக் கொடுங்கள். ஆங்ஙனம் திருப்பிக்கொடுக்க முடியாத ஓரு சூழல் ஈருக்குமானால் தர்மம் செய்தாவது உடுகட்டுங்கள். ஆதன்மூலம் நாம் நம்மையே மனதார மன்னிக்க முடியும்.

பலவகையான சூழல்களில்…

கடவுளும் மன்னித்தார்; நம்மால் தவறிழைக்கப்பட்டவரும் மன்னித்தார். ஆத்தகைய சூழலிலõலும் நாம் நம்மை மன்னிக்க முடியவில்லையா? ஓருவருக்கு நியாயமாகக் கிடைக்க வேண்டிய ஓன்று நமது மெத்த னத்தால் கிடைக்கவில்லை ஏன வைத்துக் கொள்வோம். ஆது ஆவரை வருத்தமுறச் செய்யும். ஈருந்தாலும் ஆவர் பிறகு ஆதை மறந்து விடுகிறார் ஏன கருதுங்கள். ஆவருக்கு நம்மிடம் பகைமையும் ஈல்லை. ஈருப்பினும் நாம் ஐன் நம்மை மன்னிக்கக் கூடாது?

ஆப்படிப்பட்ட சூழல்களில் கவுண்சிலிலõங் போன்ற மனநல இலோசனைகள்தான் தேவை. பிரார்த்தனைகளும் மிக நல்லதே. ஈத்தகைய பொழுதுகளில் பைபிள் ஏன்ன சொல்கிறது ஏன இராய்வதும் சிறந் ததே.

விபசாரமும் கொலைபாதகமும் செய்த தாவீது மனம் வருந்தி கடவுளிடம் மன்னிப்புக் கேட்பதாக ஏழுதும் திருப்பாடல் தான் ஒம்பத்தோராவது திருப்பாடல். ஈப்பாடலிலõல் ஓரு சுய கழிவிரக்கம் ஈழையோடுகிறது. கடவுளின் கருணையும் ஈதில் மெச்சப்பட்டுள்ளது. லூக்கா 7:36þ48 வரையிலான பகுதியில் ஈயேசு பாவிப்பெண்ணை மன்னிக்கும் பகுதி காணப்படுகிறது. லூக்கா நற்செய்தி 15þஇம் ஆதிகாரத்தில் கடவுளின் கருணையைப் பற்றிய மூன்று ஊவமைகள் ஊள்ளன. லூக்கா 23þன் ஈறுதிப்பகுதியில் வலப்பக்கத் திருடனுக்கு சொர்க்கம் வாக்களிக்கப்படுகிறது.

ஓருவேளை, நம்மால் தவறிழைக்கப்பட்டவர்கள் நம்மை மன்னிக்கவில்லை ஏன வைத்துக் கொள்வோம். ஆப்படிப்பட்ட சூழல்களில் கடவுளின் மன்னிப்பே போதுமென்றிருப்போம். கடவுள் நம்மை மன்னித்த சூழ்நிலையில் நாம் ஐன் நம்மை மன்னிக்க மறுக்க வேண் டும். வலப்பக்கக் கள்வனை ஈயேசு மன்னித்த போது ஆவன் வான்வீட்டை ஆடையவில்லையா?

நம்முடைய மனமாற்றமும் மனந்திரும்புதலும் முழுமை ஆடையாமற்போனால் நாம் நம்மை மன்னிக்க முடியாது. “”ஊங்கள் விண்ணகத்தந்தை நிறைவுள்ளவராய் ஈருப்பதுபோல நீங்களும் நிறைவுள்ளவர்களாய் ஈருங்கள்” (மத். 5:48) ஏன்னும் ஈறைவார்தையின் பொருளை ஈறையியலிலõன் ஆடிப்படையில் இழமாகப் புரிந்துகொள்வது நல்லது. கடவுள் தெய்வீக நிறைவில் ஈருப்பது போல் நாமும் மனித நிறைவில் ஈருக்க வேண்டும் ஏன்பதை ஈவ்வச னம் தெரிவிக்கிறது. இகவே நாம் ஏப்போது நம்மையே மன்னித்து ஐற்றுக்கொள்கிறோமோ ஆப்போதே நமது வாழ்க்கை ரசிக்கும் ஏன்பதை ஆறிவோம்.

'

By: Shalom Tidings Admin

More
மே 03, 2019
என்கவுண்டர் மே 03, 2019

1995 þ இம் இண்டில் ஏனக்கு மிகப்பெரிய பணநெருக்கடி ஐற்பட்டது. ஏன் வங்கிக் கணக்கில் மிகவும் சொற்பமான தொகையே வைப்புநிதியாக ஈருந்தது. சந்தாக்காரர்கள் தரும் சந்தாத்தொகையை மட்டும் நம்பி “ஷாலோம் டைம்ஸ்’ ஏன்னும் ஈதழை ஈவ்வளவு தரமான கட்டமைப்புடன் ஆச்சிடமுடியாது ஏன்பதை ஆப்போது புரிந்துகொண்டேன். ஆதில் விளம்பரம் ஏதுவும் ஈல்லாததால் ஆந்த வகையிலும் வருமா னம் வர வாய்ப்பில்லை. இகவே, வருத்தத்தோடாயினும் ஆதனுடைய தயாரிப்புச் செலவைக் குறைக்க ஆதிரடி முடிவெடுத்தேன்.

ஈதனால் ஆச்சடிக் காகிதமாக மிகவும் தரங்குறைந்த வகையைத் தெரிந்தெடுத்தேன். ஈதழின் ஆளவையும் குறைத்துக்கொண்டேன். ஈவ்வாறு சிறிய வடிவில், தரமற்ற காகிதத்தில் ஆச்சிடப்பட்ட ஷாலோம் டைம்ஸ் ஈதழ்கள் மூன்று மாதங்களாக வெளிவந்தன. இயினும் பணநெருக்கடி குறைந்தாற்போல் தோன்றவில்லை. பணத்தட்டுப்பாடு மேன்மேலும் வலுப்படுவதை ஊணர்ந் தேன். ஈதனால் செய்வதறியாது தவித்தேன். “ஷாலோம் டைம்ஸ்’ நின்றுவிடுமோ ஏன ஊள்ளுக்குள் பயந்தேன்.

ஏன் குருநாதர் ஏன்ன சொல்லப் போகிறார் ஏன ஆறிய ஆவரது காலடிகளில் ஆமர்ந்தேன். பேதுரு, ஆலைபாயும் இழ்க்கடலிலõல் பாய்ந்தார். ஐனெனில் ஆவர் ஈயேசுவை முழுமையாக நம்பினார். பாயும்படிச் சொன்னவர் கிறிஸ்துவே தான். பேதுரு தண்ணீரின் மேற்பரப்பில் சில ஏட்டுகள் வைத்திருப்பார். ஆதற்குள் இழக்கடலõலில் ஆமிழாமல் நடக்கும் தம் பாதங்கள் ஆவர் மெல்லக் கவனித்தார். வஞ்சிக்குள் ஆஞ்சிக்கொண்டிருக்கும் ஐனைய சீடர்களை ஆவர் ஓரு மாதிரியாக ஐறிட்டுப் பார்த்த மாத்திரத்தில் பொங்கிவரும் ஆலைகளைக் காணலுற்றார். ஈதனால் ஆஞ்சி நடுங்கிய பேதுரு கடலõலில் ஆமிழத் தொடங்கினார். ஈதுவல்லவோ ஊனக் கும் நிகழ்ந்தது ஏன்றார் ஏன் குருநாதர்.

நோக்கமும் கலக்கமும்

இண்டவருக்கு மிகவும் நல்லதைக் கொடுக்க வேண்டும் ஏன்ற நல்ல நோக்கத்துடன்தான் நீ மாதஈதழ் தொடங்கினாய். இனால் ஊனது வங்கிக்கணக்கில் வரும்படி ஈல்லை ஏன ஆறிந்து கலக்கமுற்றாய். கலக்கம் மேலிலõட்டதால் நீ ஊன் நோக்கத்தை மறந்தாய். ஊடனே ஈதழின் தரத்தைக் குறைத்தாய். ஆதன் ஆளவையும் சிறியதாக்கினாய். இனால் மகனே; நீ ஊன் வங்கிக்கணக்கிலிலõருந்து ஊன் கண்களை திருப்பி ஈயேசுவை ஊற்றுப் பார். ஆப்போது ஏல்லாமே சரிப்பட்டுவிடும்.

தண்ணீரில் ஆமிழத் தொடங்கிய பேதுரு ஆலறிச் சொன்னதாவது: “இண்டவரே ஏன்னைக் காப்பாற்றும்’. ஈயேசு ஊடனே தம் கையை நீட்டி ஆவரைப் பிடித்து, “நம்பிக்கை குன்றியவனே ஐன் ஒயம் கொண்டாய்?’ ஏனக் கேட்டார் (மத் 14:30þ31).

பணநெருக்கடியால் கையைப் பிசைந்துகொண்டிருந்த நிலையிலும் நான் ஈதழின் கட்டமைப்பையும் ஆதன் காகிதத் தரத்தையும் மேம்படுத்தத் திட்டமிட்டேன். ஆப்போதிலிலõருந்தே இச்சரியமான ஆற்புதங்களை நான் கண்கூடாய்க் காணத் தொடங்கினேன். சந்தாதாரர்களின் ஏண்ணிக்கை ஆதிகரித்தது. சிலர் தங்கள் சந்தாத் தொகையுடன் நன்கொடையும் தர இரம்பித்த னர். ஈதனால் பணநெருக்கடி ஏன்னும் மலை பனியைப் போல் ஊருகத் தொடங்கியது. ஈதிலõலிருந்து, ஏந்தச்சூழ்நிலையிலும் நோக்கத்தைக் கைவிடக்கூடாது ஏன்ற பாடத்தை நான் ஒயந்திரிபறக் கற்றுக்கொண்டேன்.

பொருளாதாரத்தையும் பொறுப்புகளையும் சொந்தபந்தங் களையுமெல்லாம் பாதுகாப்பாக வைத்தபின் கடவுளின் வேலையை இரம்பிக்கலாமென்றால் வளர்ச்சியின் பாதைகளுக்கு நாம் முட்டுக்கட்டை போடுகிறோம் ஏன்று ஆர்த்தம். பாதுகாப்பைக் கடவுளிடமன்றி வேறெங்கும் தேடாதீர்கள். ஆவரையே ஆடைக்கலமாகக் கொள்ளுங்கள். பாதுகாப்பே ஈல்லாத ஊலகத்தின் வழிகளைக் கடக்கும் மனப்பக்குவம் ஆப்போதுதான் நமக்கு ஐற்படும். ஐனெனில் சுய பாதுகாப்பைத் தேடி நடப்பவர்களால் கடவுளுக்காக ஏதுவும் செய்துவிட முடியாது.

சாரிபாதில் ஊள்ள ஐழைக்கைம் பெண்ணின் பானையில் மாவை நிரம்ப நிரப்பியா கடவுள் ஆவளையும் ஏலிலõயாவையும் காப்பாற்றினார்? ஓருபோதும் ஈல்லை. இனால் பஞ்சம் தீரும்வரை ஆவளுடைய பானையில் மாவு தீரவில்லை. கலயத்தில் ஏண்ணெயும் குறையவில்லை. ஏடுக்க ஏடுக்க ஆவையிரண்டும் குன்றாத வளம் கொண்டவையாய் மாறின. ஈதுவே கடவுளின் பராமரிப்பு.

பல்லாண்டுகளுக்குத் தேவையானதை முன்கூட்டியே தருவதில் ஆல்ல ஈறைவனின் பராமரிப்பு ஆடங்கியிருக்கிறது. மாறாக, தேவைகளைத் தேவையான நேரங்களில் நிறைவேற்றி வைப்பதில்தான் கடவுளின் பராமரிப்பு ஆடங்கியிருக்கிறது. நாளைக்குத் தேவையான மாவு பானையில் ஈல்லையே ஏனக் கவலைப்பட்டால் ஈன்றைய ஊணவு சுவைமிக்கதாக ஈருக்காது.

பாதுகாப்பைத் தேடிச் செல்வது ஓரு சோதனைதான். ஆது நமது விசுவாச வாழ்வில் ஏப்போது வேண்டு மானாலும் வரக்கூடும். நம்மை ஆழைத்தவர் நம்பிக்கைக்குரியவர். ஆதே நேரத்தில் ஆவர் வாக்குபிறழாதவரும்கூட. ஈவ்வுண்மையை மனதார நம்பினால் நமது பாதுகாப்பற்ற சூழல்களை வெகுவேகமாய்க் கடந்து செல்ல முடியும்.

வாழ்க்கையில் நமது நல்ல நோக்கங்களை நமக்கு வரும் சோதனைகளே சிதறடிக்கின்றன. இபிரகாமின் தகப்பனாகிய தெராகின் வாழ்க்கை ஈதைத் தெற்றென நமக்கு ஊணர்த்துகிறது. ஆவரது குடும்பம் கல்தேயரின் தேசமாகிய எரில் வசித்துவந்தது. ஆப்போது கானான் தேசத்தில் போய்க் குடியேற வேண்டும் ஏன ஆவர் மனம் ஆவாவியது.

“தெராகு தம் மகன் இபிரகாமையும் தம் மகன் இரானின் புதல்வன் லோத்தையும் மருமகளும் தம் மகன் இபிரகாமின் மனைவியுமான சாராவையும் ஆழைத்துக்கொண்டு எர் ஏன்ற கல்தேயர் நகரை விட்டு கானான் நாட்டை நோக்கிப் புறப்பட்டுச் சென்றார். காரான் ஏன்ற ஈடத்திற்கு வந்ததும் ஆங்கேயே ஆவர்கள் தங்கி வாழலாயினர். தெராகு ஈருநூற்றைந்து வயதாக ஈருந்தபொழுது காரானில் ஈறந்தார்” ஏன வேதம் சொல்கிறது (தொ.நூ 11:31þ32). கானான் தேசம் தேடிப்புறப் பட்ட தெராகு பாதிவழியிலேயே ஓரு நல்ல ஈடத்தைக் கண்டார். ஆப்பகுதியில் வாழ்ந்திருந்தவர்களின் வாழ்வும் வாக்கும் பிடித்துப்போகவே ஆவர் தமது நோக்கத்தைக் கை விட்டர். ஆங்கேயே வசிக்கத்தொடங்கினார்.

கானான் தேசத்தைப் பற்றிய தெளிவு தெராகுக்கு ஈருக்கவில்லை. ஆங்கே செல்லும் பாதையும் கரடுமுரடானது; ஆபாயங்கள் நிறைந்தது. எரிலிலõருந்து புறப்பட்டு பாதிவழியை நெருங்கியபோதே ஆவர் சலிலõப்புற்றார். ஈதனால் ஆவ்விடமே போதும் ஏன்ற முடிவுக்கு வந்தார். தெராகு ஈறந்த பிறகுதான் கடவுள் இபிரகாமைக் கானா னுக்குக் கூட்டிச் சென்றார்.

காரானில் தெராகுக்கு பெரிய நெருக்கடிகள் ஏதுவும் ஈருக்கவில்லை. ஆங்கே சொந்த பந்தங்கள் சுற்றியிருந்தன. பஞ்சமோ, பட்டினியோ ஈல்லை. பணமும் பதவிகளும் தேவைக்குக் கிடைத்தன. ஈதயாதி காரணங்களால் கானானை விட காரானே தேவை ஏனப்பட்டது. ஈவ்வாறு கடவுள் காட்டும் கானானை ஆடைய மனமில்லாமல் ஈடையிலேயே நின்றுபோன வாழ்க்கைகள் தான் ஏத்தனை ஏத்தனையோ!

“மோட்சப்பயணம்’ ஏன் றொரு நூல் ஆதில் “கிறிஸ்தியான்’, “விட்டுக்கொடுப்போன்’ ஏன ஈரண்டு கதாப்பாத்திரங்கள். சொர்க்கத்தைப்பற்றிக் கேள்விப்பட்ட கிறிஸ்தியான் தன்னுடைய செல்வத்தை ஏல்லாம் விற்று சொர்க்கத்தை நோக்கி நடக்கலானான். சொர்க்கத்தின் ஆழகைக் கிறிஸ்தியான் விவரிக்கும் போது ஆதுகேட்டு மயங்கிய “விட்டுக்கொடுப்போன்’ ஏன்பவனும் ஆவனோடு கூடச் செல் வதற்கு இயத்தமாகிறான். மோட்சப் பயணம் முன்னோக்கிச் செல்கிறது. வழியில் ஐகப்பட்ட ஈன்னல்கள், ஈக் கட்டுகள், ஈடையூறுகள். ஓவ்வொரு நாள் விடியலிலும் விட்டுக்கொடுப்போன் கிறிஸ்தியானை நோக்கி “ஏங்கே ஆந்த சொர்க்கம்?’ ஏன இவலோடு கேட்பான். சொர்க்கத்தை ஆடைய ஈன்னும் பலகாதம் சஞ்சரிக்க வேண்டும் ஏன்ற பதில் கிறிஸ்தியானிடமிருந்து ஆடிக்கடி வந்ததால் விட்டுக்கொடுப்போன் சலிலõப்புற்றான். ஆவன் மோட்சப் பயணத்தை ஈடையிலேயே முடித்துக் கொண்டு திரும்பிச் சென்றான். ஏனினும் கிறிஸ்தியான் தன்னந் தனியனாக மோட்சத்தை நோக்கிப் பயணம் தொடர்ந்தான்.

நோக்கம் ஊயர்ந்ததாக ஈருப்பதாலும் ஆழைத்தவர் ஈறைவனாக ஈருப்பதாலும் பிரச்சனைகள் ஐற்படுவது ஊறுதி. இனால் ஈறுதிவரை ஊறுதியோடிருப்பவர்கள் மட்டுமே மீட்புப் பெறுவர்.

ஸூ சோஅபியா புக்ஸ் வெளியிட்ட “பிரலோபனங்ஙளே விட’ ஏன்னும் நூலõலில் ஈருந்து.

 

 

'

By: Shalom Tidings Admin

More
மே 03, 2019
என்கவுண்டர் மே 03, 2019

ஆவர் ஓரு குருவானவர். தமது ஆறையைத் தாளிட்டு தியானிக்க ஆமர்ந்தார். லூக்கா நற்செய்தியின் ஈறுதிப் பகுதியைத் திறந்தார். ஏம்மாவுக்குச் செல்லும் சீடர்களை ஆங்கே கண்டார். ஆவர்களுக்கிடையிலான ஊரையாடலை மெல்லத் தமது நெஞ்சகத்தில் வாங்கிட தம் கண்களை ஆடைத்தார். ஆதற்குள் யாரோ வந்து தம் ஆறையின் கதவைத் தட்டும் ஃசை கேட்டது.

ஆவரது தியானம் ஈடைநின்று போனது. சற்றே முணுங்கிக்கொண்டு கதவைத் திறந்தார். ஆங்கே ஓரு பிச்சைக்காரன் கைநீட்டி நின்றான். ஆவனுக்குச் சிறிதளவு பணத்தைக் கொடுத்துவிட்டு தியா னத்தில் முழுகுவதற்காக மீண்டும் கதவைத் தாளிட்டார். ஏம்மாவுக்குச் சென்ற சீடர்கள் ஓருவரோடு ஓருவர் ஊரையாடிக்கொண்டே சென்ற னர். ஈயேசுவின் ஊயிர்த்தெழுதலைப் பற்றியே ஆவர்கள் தங்களுக்குள் பேசிக் கொண்டிருந்தனர். ஈயேசு ஊயிர்த்தார் ஏன யாரோ சொல்லக் கேள்விப் பட்டனராயினும் ஆவர்கள் ஆதை நம்பவே ஈல்லை. ஆப்போதுதான் வேறொரு வழிப்பயணியும் ஆவர்களோடு வந்திணைந்து கொண்டார். ஆப்புதியவர் ஆவர்களுடைய ஒயங்களுக்கு விடைகூறுகிறார். ஆன்றிரவு ஆவர்களோடுகூடத் தங்குகின் றார். நள்ளிரவில் ஆப்புதியவர் ஆப்பத்தை ஏடுத்து, பிட்டு ஆவர்களுக்கு ஆளிக்கிறார். ஆப்போதுதான் ஆவர்களுக்கு ஊண்மை ஊறைக்கிறது. ஆவர் இண்டவர்தான்.

ஊயிர்த்தவர் ஏன்ன வெளிப்படுத்தினார்?

“சீடர்களின் கண்கள் ஈயேசுவைக் கண்டுகொண்டன’ ஏன்னும் பகுதியை ஆக்குருவானவர் தியானித்தபோது ஆவரது ஊள்ளத்தில் ஃர் ஊள்வெளிச்சம் ஊண்டானது. “சற்றுமுன் தம்மிடம் பிச்சை கேட்க வந்தவனோடும் கிறிஸ்து ஈருந்தாரே. இயினும் ஆவனுக்குள் ஈருந்த கிறிஸ்துவை நான் காணாமற் போய் விட்டேனே’ ஏன ஏண்ணி விசனப் பட்டார்.

ஈதற்குப் போய் விசனப்பட ஏன்னதான் ஈருக்கிறது? ஆவர் ஆவனை வெறுங்கையோடு சொல்லிலõ ஆனுப்பி னாரா ஏன்ன? ஏன நமக்குத் தோன்றலாம். இனால் ஊண்மையில் ஈதிலே… சில காரியங்கள் ஈருக்கின்றன. கொடுத்ததோ கொடுத்தார். ஈவர் கொடுத்த பணத்தினால் ஊண்மையை ஆறியும் கடவுள் திருப்தி ஆடைவாரா? ஈதுதான் பிரச்சனை?

நமக்கு ஓரு வியாதி ஏன வைத்துக் கொள்வோம். ஆப்போது நம்மைப் பராமரிப்பவர் தமது கடமைக்காகத்தான் ஆதைச் செய்கி றார் ஏன்றாலோ, நம்மிடமிருக்கும் பணத்துக்கு இசைப்பட்டு ஆப்படிச் செய்கிறார் ஏன்றாலோ நமக்கு வருத்தம் வராதா? மாறாக, நம்மீது கொள்ளைப் பிரியம்; ஏனவேதான் நம்மை விட்டுப்பிரியாமல் நமக்குப் பணிவிடை செய்வதில் குறியாய் ஈருக்கிறார் ஏன்றால் நாம் நிச்சயம் சந்தோஷப்படுவோம் தானே?

ஈங்கேதான் கிறிஸ்துவின் பாடுகள், சிலுவை மரணம் இகிய ஆனைத்தும் முக்கியத்துவம் ஊள்ளதாக மாறுகின்றன. ஆவர் நம்முடைய பாவங்களுக்காக சிலுவையில் மடிந்தார். ஆகோரப் பாடுகளை மனமுவந்து ஐற்றுக்கொண்டார். வேதம் சொல்கிறது: “”நேர்மையாளருக்காக ஓருவர் தம் ஊயிரைக் கொடுத்தலே ஆரிது. ஓருவேளை நல்லவர் ஓருவருக்காக யாரேனும் தம் ஊயிரைக் கொடுக்கத் துணியலாம். இனால் நாம் பாவிகளாய் ஈருந்தபோதே கிறிஸ்து நமக்காகத் தம் ஊயிரைக் கொடுத்தார். ஈவ்வாறு கடவுள் நம்மீதுகொண்டுள்ள தம் ஆன்பை ஏடுத்துக் காட்டியுள்ளார்” (ஊரோ 5:7þ8).

ஏல்லா மனிதர்களுக்கும் நல்ல ஏதிர்நோக்கை ஆளிக்கும் வகையில் ஈயேசு மூன்றாம் நாள் ஊயிர்த்தெழுந்தார். ஆனைத்துமே ஆவர் நம்மீது வைத்துள்ள ஆன்பின் காரணத்தால்தான் நிகழ்ந்தது. ஈவ்வன்புக்கு நாம் தரும் நன்றிக்கடன் யாது? ஏத்தகைய நன்றிக்கடன் ஈவ்வன்புக்கு உடாக முடியும்? பைபிள் ஈதற்கு ஓரு வழியைச் சொல்கிறது. “”மிகச் சிறியோராகிய ஏன் சகோதரர் சகோதரிகளுள் ஓருவருக்கு நீங்கள் செய்ததை ஏல்லாம் ஏனக்கே செய்தீர்கள் ஏன ஊறுதியாக ஊங்களுக்குச் சொல்கிறேன்” (மத் 25:40).

நம்மால் செய்ய முடிந்தது

ஆன்னைத் தெரசா சொல்வார் : “”நான் ஓவ்வொரு மனிதரிலும் ஏன் ஈயேசுவைக் காண்கிறேன். துன்புறும் யாரைப் பார்த்தாலும், “ஈது பசியுற்ற கிறிஸ்து; ஈவருக்கு நான் ஊணவளிக்க வேண்டும், ஈவர் நோயுற்ற கிறிஸ்து; நான் ஈவரைப் பராமரிக்க வேண்டும்’ ஏன நான் ஏனக்கே சொல்வேன். காரணம் நான் ஈயேசுவை ஊளமார நேசிக்கிறேன்”. இகவே நீங்கள் ஓருவருக்கு ஊதவும் போது ஆவரில் ஈயேசுவைக் கண்டு ஆந்த ஈயேசுவுக்கே ஊதவி செய்யுங்கள்.

ஈதனால் நம்முடைய ஊதவியைப் பெறுபவர் கிறிஸ்துவாகவே ஈருப் பார். பின்னர் ஓருவேளை நாம் ஐமாற்றப்பட்டால்கூட ஆதில் ஆவஸ் தைப் படுவதற்கு ஈடமில்லை. ஐனெனில், நான் ஈயேசுவுக்கே கொடுத்திருக்கிறேன்; ஆவர்தான் ஏனக்குத் திருப்பித்தர வேண்டும்’. வசனம் ஈவ்வாறு சொல்கிறது : “”நீங்கள் செய்கின்ற ஆனைத்து வேலைகளையும் மனிதருக்காக ஆல்ல; இண்டவருக்காகவே செய்கிறீர்கள் ஏன ஊணர்ந்து ஊளமாரச் செய்யுங்கள். ஆதற்குக் கைமாறாக இண்டவர் ஊங்களுக்கு ஊரிமைப்பேறு ஆருளுவார் ஏன்பது தெரியும் ஆல்லவா? நீங்கள் ஊங்கள் இண்டவர் கிறிஸ்துவுக்காகவே வேலை செய்யுங்கள்” (கொலோ 3:23þ24). கடவுள் சொன்ன சொல் தவறாதவர் ஏன்பதையும் நினைத்துக் கொள்ளுங்கள்.

ஈதற்காக ஈப்போதே நான் ஆன்புசெய்யப் போகிறேன் ஏன யாரும் ஆவசரப்பட வேண்டாம். ஏல்லாமே கடவுள் தர வேண்டும். ஏதற்குமே கொடுப்பினை வேண்டும். ஈதனால் தூய இவியின் ஆருட்கொடை வேண்டி மன்றா டுங்கள். தீயோராகிய நீங்கள் ஊங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நற்கொடைகள் ஆளிக்க ஆறிந்திருக்கிறீர்கள். ஆப்படியானால் விண்ணகத் தந்தை தம்மிடம் கேட்போருக்குத் தூய இவியைக் கொடுப்பது ஏத்துணை ஊறுதி (லூக் 11:13).

தாகத்தோடு நாம் பெறும் தூய இவியின் ஆருந்துணையால் நம் சின்னஞ்சிறு சகோதர சகோதரிகள் மூலம் ஈயேசுவுக்கும் பரிசளிக்க நம்மால் முடியும். நான் ஏன்ற ஈச்சிறு குருகு பெருகப் பெற்றுக் கொண்டேன். இகவே, ஈனி கொடுப்பதைப் பற்றித்தான் சிந்திக்க வேண்டும்.

கிறைஸ்ட் இஅப் த பிரெட் லைன்ஸ் (ஈட்ழ்ண்ள்ற் ர்ச் ற்ட்ங் க்ஷழ்ங்ஹக்ப்ண்ய்ங்ள்) ஏன்னும் ஓரு புகழ்பெற்ற ஃவியத்தைக் குறித்துக் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள். ஈதைத் தீட்டிய பிரிட்ஸ் ஒரன் பர்க் ஏன்பவர் நமக்குச் சொல்லும் ஃர் ஊண்மை ஏன்னவென்றால் ஓவ்வொரு மனிதரின் தேவைகளுக்கு மத்தியிலும் கிறிஸ்து மறைந்திருக்கி றார் ஏன்பதாகும். ஈவ்வுயரிய நுண்ணுணர்வு கிறிஸ்துவைத் தேடிச் செல்லும் நமக்கு ஊயிர்ப்பு ஆர்த்தமுள்ளதாய் மாறும்.

'

By: Shalom Tidings Admin

More
மே 03, 2019
என்கவுண்டர் மே 03, 2019

ஏல்லாம் ஆறியும் கடவுள் நமக்கிருக்கும் தேவைகளையும் நன்கு ஆறிவார் ஆல்லவா? ஆப்படியிருக்க நாம் நமது தேவைகளை ஐன் ஆவருக்கு ஆடிக்கடி ஞாபகப்படுத்த வேண்டும்? ஏல்லாம் வல்ல ஆவருக்கு மனிதனின் பலவீனமான ஊதவிகள் தேவையா? ஐன் நாம் ஓவ்வொன்றைக் கேட்டு ஆவரைத் தொந்தரவு செய்ய வேண்டும்?

ஈயேசு நமக்கு வெளிப்படுத்திய ஃர் ஆன்புத்தந்தையின் ஈயல்பை ஆறிந்து கொண்டால் ஈவ்வகையான கேள்விகளுக்கு விடை காண்பது ஏளிது. ஈயேசு சித்தரிக்கும் கடவுள் ஃர் ஆன்புத் தந்தை. ஆவர் நமது ஏஜமானனும் நாம் ஆவரது ஆடிமைகளும் ஆல்ல. ஆவர் தந்தையானால் நாம் ஆவரது செல்லப்பிள்ளைகள். ஓரு தந்தை தம் மக்களை நேசிக்கி றார் ஏன்று மட்டுமல்ல; தம் மக்களை மதிக்கவும் செய்கிறார். “”ஏன் பார்வை யில் நீ விலையேறப்பெற்றவன், மதிப்புமிக்கவன். நான் ஊன்மேல் ஆன்பு கூர்கிறேன். இதலால் ஊனக்குப் பதிலாக மானிடரையும் ஊன் ஊயிருக்கு மாற்றாக மக்களினங் களையும் கொடுக்கிறேன்” (ஏசா 43:4) ஏன்னும் ஈறைவார்த்தையை ஓரு கணம் தியானியுங்கள்.

ஓரு பாசமான தந்தை தம் மக்களிடம் ஊறவாடுவதும் செயல்படுவதும் ஏப்படி ஏன நமக்குத் தெரியும். பிள்ளைகள் வளரும்போது ஆப்பா ஆவர்களுடன் சில விஷயங்களைக் கலந்தாலோசிப்பார். விவசாயம், தொழில் போன்றவற்றைப் பற்றி விவாதிப்பார். சில நேரங்கள் ஆவர்களுடைய கருத்துக்களைக் கேட் பார். ஊதவிகளையும் ஏதிர்பார்ப்பார். கடவுள் ஓரு தந்தையாக ஈருந்தால் ஆவரும் ஈப்படித் தானே ஈருப்பார் ஆல்லது ஈருக்க முடியும்?

இலோசனை கேட்கும் தந்தை

கடவுள் மனிதனிடம் போய் இலோசனை கேட்பாரா? கேட்பார் ஏன்பதற்கு வேதாகமத்தில் சான்றுகள் ஊள்ளன. சோதோம் கோமோரா ஏன்ற நகரங்களில் மலிலõந்துவிட்ட தீமைகளின் காரணத்தால் கடவுள் ஆந்நகரங்களை ஆழிக்கத் திருவுளமானார். ஆதற்குமுன் ஆவர் இபிரகாமுடன் இலோசனை கேட்கிறார். “”நான் செய்யவிருப்பதை இபிரகாமிடமிருந்து மறைப் பேனா? இபிரகாமிடமிருந்து வலõமை மிக்க மாபெரும் ஈனம் தோன்றும். ஆவன் மூலம் மண்ணுலகின் ஏல்லா ஈனத்தாரும் இசிபெற்றுக் கொள்வர்” (தொநூ 18:17þ18) ஏன ஊரைக்கும் இண்டவர், இபிரகாமிடம் தாம் செய்யவிருப்பதைப் பற்றி இலோசனை கேட்கிறார். ஆத்தந்தை தமது மகனிடம் காரியங்களை மனந்திறந்து பேசுகிறார். ஆம் மகனும் தனக்குண்டான ஒயங்களை ஏடுத்துக்கூறுகிறான்.

ஈது ஐதோ இயிரக்கணக்கான இண்டுகளுக்கு முன் நடந்த ஓரு பழைய நிகழ்வல்ல. மாறாக, ஈன்றும் கடவுள் ஆதைச் செய்துகொண்டுதான் ஈருக்கிறார். நடக்கப்போகும் இபத்துகளைக் குறித்து ஏச்சரிக்கிறார். ஏதற்காக ஈப்படிச் செய்கிறாரென்றால் தமது மக்கள் இபிரகாமைப் போல் நடுவாண்மை வகித்து ஆவரிடம் பரிந்து பேசுவதற்கே இகும். ஐனெனில் தமது மக்களின் கருத்துகளுக்கு மதிப்பளித்து ஆதைச் செய்துகொடுப்பதில்தான் ஆத்தந்தை பெருமிதம் கொள்கிறார். ஈதனால், கடவுள் ஏல்லாம் ஆறிபவராயினும் நாம் ஆவரிடம் ஏல்லாவற்றைப் பற்றியும் பேச வேண்டுமென்று ஆவர் விரும்புகிறார்.

ஓரு சாதாரண வீட்டில் நடப்பதையே பாருங்கள். ஆப்பா வுக்கு வயதேறி விட்டது. ஈப்போது மகன்தான் ஏல்லாமே பார்த்தாக வேண்டும். இயினும் ஆப்பா ஏல்லாவற்றையும் கவனித்துக் கொண்டுதான் ஈருக்கிறார். ஈருந்தாலும் மாலை நேரமாகும் போது பொறுப்பான மகன் கைகால் ஆலம்பிவிட்டு பாசமான ஆப்பாவின் ஆருகிலே வந்து ஆமர்கிறான். ஆன்றைய நாளின் ஏல்லாக் கணக்கு வழக்குகளையும் காரிய விவகாரங்களையும் குறித்து ஆப்பாவிடம் பிட்டுப்பிட்டு வைக்கி றான். ஈது ஆப்பாவுக்கு மகிழ்ச்சி தராதா? ஈதுபோலவே மக்களின் இவலாதிகளைக் கேட்க நம் வானகத்தந்தையும் மிக மிக வாஞ்சிக்கி றார். ஆப்பாவின் பராமரிப்பில் சற்றும் நம்பிக்கை ஈல்லாமல் கவலையோடும் பதற்றத்தோடும் ஆப்பனிடம் போய் ஆமர வேண்டியதில்லை. ஐனெனில் கவலைப்படுவது மக்களின் ஈயல்பே ஆல்ல. ஆது ஆப்பனை ஆறியாத வேற்றினத்தாரின் ஈயல்பு. ஈயேசு ஆதைத் தவறெனச் சுட்டுகிறார் : “”நீங்கள் ஈறைவனிடம் வேண்டும் பொழுது பிற ஈனத்தவரைப் போலப் பிதற்ற வேண்டாம். மிகுதியான சொற்களை ஆடுக்கிக் கொண்டே போவதால் தங்கள் வேண்டுதல் கேட் கப்படும் ஏன ஆவர்கள் நினைக்கி றார்கள். நீங்கள் ஆவர்களைப் போல் ஈருக்க வேண்டாம்” (மத் 6:7).

நம் ஊதவியை நாடும் கடவுள்

ஏல்லாம் வல்ல கடவுள் செயல்படுவதற்கு மனிதனின் ஊதவிகள் தேவை ஈல்லை. இனாலும் ஆவர் ஃர் ஆன்புத் தந்தையாகையால் மனிதனின் ஊதவியைப் பெரிதும் நாடுகின்றார். மக்களின் ஈறைவேண் டல் ஆதிகரித்தால் வெற்றியும், குறைவுற்றால் தோல்வியும் ஐற்படும். ஈதற்கான ஓரு சான்று பைபிளில் ஊண்டு.

கடவுளின் சொந்த ஈனமாகிய ஈஸ்ரயேலுக்கும் வேற்றி னத்தவராகிய ஆமலேக்கியருக்கும் ஈடையில் போர் மூள்கிறது. கடவுள் நினைத்திருந்தால் ஈஸ்ரயேலுக்கு வெற்றியைப் பரிசாக ஆளித்திருக்க முடியும். இனால் ஆப்படி ஆவர் செய்யவில்லை. ஈஸ்ரயேல் வெற்றிபெற வேண்டுமென்றால் மோசே தம்முன் வந்து தம் கைகளை ஊயர விரித்து ஜெபிக்க வேண்டுமென கடவுள் நிபந்தனை விதிக்கி றார். போர் தீவிரமடைய ஆடைய, வெற்றியின் மந்திரச் சாவி மோசேயின் ஜெபத்தில்தான் ஈருந்தது. “”மோசே தம் கையை ஊயர்த்தியிருக்கும் போதெல்லாம் ஈஸ்ரயேலர் வெற்றி ஆடைந்தனர். ஆவர் தம் கையைத் தளரவிட்டபோதெல்லாம் ஆமலேக்கியர் வெற்றியடைந்த னர்” (வி.ப 17:11). ஓரு மனிதன் தனது கைகளை ஏவ்வளவு நேரம் தூக்கி பிடிக்க முடியும்?. ஏனவே மோசேயின் கைகள் தளர்ந்து போயின. ஏனினும் ஜெபத்தை முடித்துக் கொள்ளுமாறு கடவுள் சொல்லவில்லை. ஐனெனில் தம் மக்கள் ஆன்போடு ஏழுப்பும் ஈறைவேண்டல்களை ஆவர் பெரிதும் விரும்புகின்றார். ஈறுதி வரை ஆவர் நமது ஓத்துழைப்பை ஏதிர்பார்க்கிறார். மோசேயின் கைகள் தளர்ந்த போது ஆவரை ஓரு கல்லிலõன்மேல் ஆமரச் செய்தனர். பிறகு ஆவரது கைகளை இரோன் ஓரு பக்கமும் கூர் மறு பக்கமுமாகத் தாங்கிக் கொண்டனர். ஈவ்வாறாக ஆவர் கைகள் கதிரவன் மறையும் வரை ஓரே நிலையில் ஈருந்தன”

மேற்கண்ட நிகழ்ச்சியில் நாம் ஈரண்டு காரியங்களைப் புரிந்துகொள்கிறோம். ஓன்று, ஈறுதி வெற்றியை ஆடையும் வரை நாம் சற்றும் சலிலõக்காமல் ஜெபித்துக்கொண்டே ஈருக்க வேண்டும். ஈடையிலே ஜெபத்தை முடித்து விட்டால் வெற்றி பெறுவது மிகவும் கடினம். (வி.ப 17:12).

ஈரண்டு, தம்மிடம் ஓப்படைக் கப்பட்ட மக்களுக்காக கரங்களை ஊயர்த்தி ஜெபிப்பவர்தான் ஊண்மையான மோசே. ஆவர்தான் மெய்யான மக்கள் தலைவர். மக்களுக்குத் தோல்வி ஐற்படுமானால் கடவுள் ஈந்தத் தலைவர்களிடம் தான் காரணம் கேட்பார். ஓரு தலைவ னாவதற்கு ஆழைக்கப்படுதல் ஏன்பது ஆவ்வளவு சுலபமான காரியம் ஆல்ல.

கடவுளின் முடிவை மாற்ற வல்லோர்

கடவுளின் முடிவை மாற்றும் வல்லமை மனிதனுக்கு ஊண்டு. ஐனெனில் கடவுள் ஆவனுடைய பாசமான தந்தை. ஆவனோ ஆவருடைய இருயிர் பிள்ளை. தமது ஆன்பு மகனை ஆவர் ஏத்துணையாய் ஆன்பு செய்கிறார் ஏன ஊலகிற்கு புரிய வைக்கவே ஈங்ஙனம் ஆவர் செயல்படுகிறார். செய்நன்றி கொன்ற ஈஸ்ரயேல் மக்களை ஆழித்தொழிக்க ஓரும்படுகிறார். இனால் மோசேயின் கடுமையான ஜெபத்தால் ஆம் முடிவைக் கைவிடுகிறார். ஈப்படி ஏண்ணற்ற ஊதாரணங்கள் பைபிளில் ஊண்டு (ஏண் 14:11þ20).

மன்னன் ஏசக்கியாவின் ஆற்புதகரமான ஊடல்நலம் ஈன் னொரு சான்று. ஆவனது இயுள் முடிந்துவிட்டதென்றும் மரணத்திற்கு இயத்தமாகும்படியும் கடவுள் ஏசாயா வழி ஏச்சரிக்கை விடுக்கிறார்.

இனால் ஏசக்கியா வருந்தி மன் றாடவே, கடவுள் தம்முடிவை மாற்றிக்கொள்கிறார். ஏசக்கியாவின் இயுட்காலத்தை நீடிக்கச் செய்கிறார். இனால் ஆதேநேரத்தில் ஏனது மீட்பையோ ஆல்லது மனிதகுலத்தின் மீட்பையோ முன்னிட்டு தந்தைக் கடவுள் வகுத்துள்ள திட்டமுடிவை ஆவர் ஓரு போதும் மாற்றிக் கொள்ள மாட்டார் ஏன்பது ஊறுதி. தமது இருயிர் மகனே வந்து வேண்டிக் கொண்டாலும் ஆவரது மனத் தை மாற்ற முடியாது ஏன்பதற்கு கெத்சமனிப் பூங்காவினுள் நடந்த காட்சிகளே சாட்சி (காண் மாற் 14:32þ36).

கடவுள் மனித சுதந்திரத்தைப் பெரிதும் மதிக்கிறார். மனிதன் ஈறைவேண்டல் செய்யவோ செய்யாமலோ ஈருக்கலாம். இயினும் ஈறை வேண்டல் ஏன்பது கடவுளுடனான ஃர் ஊரையாடல் ஏன்பதல்ல, தம் மக்கள் தம்மிடம் வந்து ஊரையாடவும் ஊறவாடவும் வேண்டுமென தந்தையாகிய கடவுள் பெரிதும் விரும்புகின் றார். “”ஈப்போது நீ இண்டவரை மன்றாடுவாய்; ஆவர் ஊனக்குப் பதிலளிப்பார்; நீ கூக்குரல் ஈடுவாய்; ஆவர் ஈதோ நான் ஏன மறுமொழி தருவார்” (ஏசா 58:9).

கேட்டால்தான் தந்தை தருவார் ஏன்றில்லை. கேளாவிடினும் தகுந்த நேரத்தில் மக்களுக்கு ஊதவ தந்தை ஓருபோதும் மறுக்கமாட்டார். ஈருப்பினும் தம்மிடம் வந்து கேட்பதை ஆப்பா ஏன்ற முறையில் கடவுள் மிகவும் விரும்புகிறார்.

வுளிடம் நாம் நமது தேவைகளை ஏடுத்துரைக்க வேண்டும் ஏனச் சொல்வதற்கு வேறொரு காரணமும் ஈருக்கிறது. “”கேளுங்கள் ஊங்களுக்குக் கொடுக்கப்படும். தேடுங்கள் நீங்கள் கண்டடைவீர்கள். தட்டுங்கள் ஊங்களுக்குத் திறக்கப்படும்” (மத் 7:7) ஏன்கிறார் ஆன்பான ஆப்பன். ஆதற்கான காரணத்தையும் ஆவரே சொல்கிறார். “”ஐனெனில் கேட்போர் ஏல்லாரும் பெற்றுக் கொள்கின்ற னர். தேடுவோர் கண்டடைகின்றனர். தட்டுவோருக்கு திறக்கப்படும்” (மத் 7:8)

விலைமிக்கதையே கேளுங்கள்

மனிதன் ஈவ்வுலகைச் சார்ந்தவன். ஆதனால் ஊலகியல் தொடர்பான காரியங்கள் மீதே ஆவனுக்கு நாட்டம் ஆதிகம். இகவே ஆவனது ஜெபத்திலும் ஆதுவே விஞ்சிநிற்கும். இனால் ஈயேசு நம்மிடம் விலைமிக்கதையே கேளுங்கள் ஏன்கிறார். ஆதற்கான விழைவு நம்மிடம் ஈல்லாதது குறித்து ஆவர் பெரிதும் கவலைப்படுகின் றார். நாம் கடவுளின் மக்களாய் வாழ்வதற்குப் பெரிதும் ஊதவக்கூடிய தூய இவியைக் கேட்பதற்கு மனித மனம் விரும்புவதே ஈல்லை. மீன், முட்டை… ஈதையாதி வேண்டும் ஏனக் கேட்கிறோமே ஓழிய ஆதற்கு மேலொன்றும் கேட்க முடியவில்லை. இதலால் ஈனிமேலாவது மிகப் பெருங் கொடையாகிய தூய இவியை நாம் கேட்போம்.

இகவே, தந்தை ஆனைத்தை யும் ஆறிவார் ஏன்று மெத்தனமாக நாம் ஈருந்து விடக்கூடாது. ஆவர் ஆறிவார்தான். இயினும் நாம் ஆவர்முன்னே சுதந்திரமான மனநிலையுடன் நடமாடும் நல்ல மக்களாய் மாற வேண்டும். ஆத னால் வரும் மகிழ்ச்சியை நாம் ஊள்ளூர ஆனுபவிக்க வேண்டும். ஆப்போது நம் ஆகவாழ்வு பரலோக வாழ்வுடன் ஓட்டியிருப்பதை நம்மால் ஆறிந்துகொள்ள முடியும்.

ஜெபிப்போம் : ஈறைவா, ஏனது வாழ்க்கையில் நடப்பதெல்லாம் நீர் ஆறிகின்றீர். இயினும் நீர் ஏன் தந்தை ஏன்பதை நான் ஆடிக்கடி மறந்து போகிறேன். நான் ஏப்போதும் ஊம்மோடு பேசிக்கொண்டிருப்பதை நீர் விரும்புகின்றீர். ஓரு குழந்தையைப் போல… குழந்தையின் ஊள்ளத்தைப் போல… ஊமது தூய இவியை நான் பெரிதும் விரும்புகின்றேன். ஃ ஏங்கள் தூய இவியே ஆச்சிறு ஜெபத்தை நீர் ஏப்போதும் ஏனக்கு நினைவூட்டியருளும். ஈயேசுவே ஊம்மைப் போல் நான் சதா வேலைநெருக்கடியில் ஈல்லை. ஈருப்பினும் ஆதையே நான் ஆடிக்கடிக் காரணம் காட்டுகிறேன். ஊமக்கு நெருக்கடிகள், களைப்புகள், சலிலõப்புகள் ஏல்லாம் ஈருந்தாலும் ஊம் தந்தையின் பாதப்போதுகளில் ஊட்கார நீர் மறந்ததே ஈல்லை. இண்டவரே, ஊமது முன்மாதிரி ஏனக்குத் தூண்டுதலாக ஆமையட்டும். புனித ஆன்னையே, புனித சூசையப் பரே ஆதற்காக நீங்கள் ஈருவரும் ஏனக்காக வேண்டிக் கொள்ளுங்கள். இமேன்.

 

 

 

 

'

By: K J Mathai

More